Statut Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju

STATUT

Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

§ 1:

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju” w skrócie T.M.B. a w dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Towarzystwem” 

§ 2:

1. Towarzystwo jest organizacją samorządną, posiada osobowość prawną, działa w oparciu o niniejszy statut i przepisy prawa o stowarzyszeniach.

2. Terenem działalności towarzystwa jest obszar Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

3. Siedzibą władz Towarzystwa jest Busko – Zdrój. 

§ 3:

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej. 

§ 4:

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 5:

Celem Towarzystwa jest:

1. Pobudzenie i rozwijanie inicjatyw społecznych na rzecz stałego rozwoju Uzdrowiska Busko-Solec, miasta i okolic Buska w zakresie:

a/ społeczno – gospodarczym

b/ kulturalno – oświatowym

c/ lecznictwa zwłaszcza uzdrowiskowego wraz z całą jego infrastrukturą i zadaniami.

2. Inicjowanie i inspirowanie działań oraz współdziałanie z władzami, urzędami, instytucjami,  organizacjami społecznymi, placówkami naukowymi itp. W zakresie:

a/ opracowania, aktualizowania i realizacji planu zagospodarowania przestrzennego, ochrony naturalnego środowiska i złóż zasobów balneologicznych, rekreacji, rozwoju kultury i oświaty oraz lecznictwa zwłaszcza uzdrowiskowego.

3. Popularyzacja Uzdrowiska Busko – Solec w kraju i za granicą.

4. Podnoszenie roli uzdrowiska do rangi kurortu międzynarodowego. 

§ 6:

Towarzystwo dąży do realizacji celów statutowych w szczególności przez:

1. Organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, wystaw, konferencji, zjazdów oraz konsultacji specjalistycznych.

2. Analizowanie stanu rozwoju i określenie potrzeb perspektywicznych w odniesieniu do celów Towarzystwa.

3. Kontakty i wymianę doświadczeń z innymi Uzdrowiskami oraz miejscowościami uzdrowiskowymi w kraju i za granicą.

4. Inspirowanie prac badawczych odnośnie poszerzania i wzbogacania profilu leczniczego Uzdrowiska oraz jego bazy zabiegowej.

5. Podejmowanie innych poczynań zmierzających do realizacji celów Towarzystwa, a szczególnie przez grupowanie wokół Towarzystwa osób i instytucji, które poprzez społeczną działalność pragną podnosić poziom życia społeczno – gospodarczego, kultury, oświaty, lecznictwa, rekreacji, a także usług, handlu, twórczości ludowej, pamiątkarstwa, sytuacji mieszkaniowej miejscowej ludności itp.

6. Gromadzenie środków materialnych dla realizacji zadań Towarzystwa.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki 

§ 7:

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, instytucje i organizacje społeczne

2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a/ członków zwyczajnych

b/ członków honorowych

c/ członków zbiorowych

d/ członków wspierających

§ 8:

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski, wyrażający wolę społecznego wypełniania zadań wynikających ze statutu Towarzystwa.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 9:

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:

1. Wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym.

2. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Towarzystwa.

3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa.

4. Korzystać z wyposażenia i urządzeń Towarzystwa.

5. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Towarzystwa.

§ 10:

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa.

2. Brać czynny udział w realizacji celów towarzystwa.

3. Dbanie o dobre imię towarzystwa.

4. Regularne opłacanie składek członkowskich. 

§ 11:

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa, tym osobom fizycznym, prawnym lub instytucjom i organizacjom, które wydatnie przyczyniły się do realizacji celów Towarzystwa, jego rozwoju i popularyzacji.

2. Członkowie honorowi posiadają prawa równorzędne z członkami zwyczajnymi, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku opłacania składki członkowskiej.

4. Członkowie honorowi mają prawo zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa oraz uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym.

§ 12:

1. Członkiem zbiorowym może zostać osoba prawna lub instytucja, organizacja społeczna, która zobowiąże się współpracować z Towarzystwem.

2. Przyjęcie w poczet członka zbiorowego następuje po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

§ 13:

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, lub instytucyjna, organizacja społeczna, wyższa uczelnia, jeśli zadeklaruje stałą pomoc finansową, materialną lub określony jej substytut w postaci wykonywania prac i innych zadań.

2. Przyjęcie członka wspierającego następuje uchwałą zarządu Towarzystwa, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji.

§ 14:

Członkowie wspierający i zbiorowi mają prawo:

- zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa oraz za pośrednictwem swych przedstawicieli.

- uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym.

- korzystać z uprawnień wynikających z działalności Towarzystwa, urządzeń i przedmiotów nietrwałych należących do towarzystwa.

§ 15:

1.Członkowie honorowi, wspierający i zbiorowi Towarzystwa są zobowiązani:

a/ aktywnie uczestniczyć realizacji celów Towarzystwa.

b/ przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz i brać czynny udział w ich realizowaniu.

c/ regularnie opłacać zadeklarowaną składkę członkowską oraz realizować podjęte zobowiązania.

2. Postanowienia ust. 1  pkt. c nie dotyczą członków honorowych Towarzystwa.

3. Realizacja postanowień ust. 1 odbywa się przy zachowaniu samodzielności, specyfiki o form własnego działania.

§ 16:

1. Przynależność do Towarzystwa ustaje w przypadku:

a/ śmierci członka,

b/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich,

c/ skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy,

d/  nie wywiązywanie się z obowiązków przewidywanych w § 10 oraz § 15 statutu,

e/ wykluczenie przez Zarząd Towarzystwa z powodu:

- nieprzestrzegania statutu, uchwał Zarządu Towarzystwa,

- działania na szkodę Towarzystwa

- skazania prawomocnym wyrokiem na kary utraty praw publicznych i honorowych,

f/ rozwiązania Towarzystwa

2. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia wniesienie na piśmie, w terminie 14 dni od dania doręczenia decyzji

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 17:

Władzami Towarzystwa są:

a/ Walne zgromadzenie członków,

b/ Zarząd Towarzystwa,

c/ Komisja Rewizyjna 

§ 18:

1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

2. Pełnienie funkcji we władzach Towarzystwa jest honorowe

3. Jeżeli szczegółowe postanowienia nie stanowią inaczej uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagane jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania

 

Walne zgromadzenie członków

§ 19:

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20:

1. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje zarząd Towarzystwa co cztery lata, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny obrad powinien być podany do wiadomości członka nie później niż na dwa tygodnie przed datą zebrania.

2. Szczegółowe zasady przygotowania i przeprowadzania Walnego Zgromadzenia ustala każdorazowo zarząd Towarzystwa.

§ 21:

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

a/ z głosem stanowiącym:

- członkowie zwyczajni

b/ z głosem doradczym:

- członkowie honorowi

- członkowie zbiorowi

- członkowie wspierający

c/ w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć jeszcze inne osoby zaproszone przez Zarząd Towarzystwa, przysługuje im głos doradczy w obradach.

2. Członkowie zbiorowi reprezentowani są przez swojego tylko jednoosobowego, imiennie wyznaczonego przedstawiciela. 

§ 22:

Do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należy:

1. Uchwalenie statutu Towarzystwa i wprowadzenie zmian w statucie.

2. Wybór władz Towarzystwa.

3. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu i komisji rewizyjnej Towarzystwa oraz podejmowanie w związku z tym odpowiednich uchwał.

4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Ustalenie wytycznych i ewentualnie regulaminu wewnętrznego do prac zarządu Towarzystwa odnoszących się zwłaszcza do dysponowania funduszem Towarzystwa.

6. Ustalenie wysokości składek członkowskich.

7. Rozpatrywanie odwołań członków wykluczonych przez Zarząd Towarzystwa.

8. Podejmowanie decyzji i likwidacji Towarzystwa.

9. Nadawania godności członka honorowego Towarzystwa.

10. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków.

§ 23:

1. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd Towarzystwa w przypadku:

a/ uchwały Zarządu,

b/ żądania minimum 10 członków zwyczajnych,

c/ żądania władzy rejestracyjnej,

d/ wniosku Komisji Rewizyjnej,

2. Żądający zwołania Zgromadzenia nadzwyczajnego winni swój wniosek przedłożyć na piśmie oraz uzasadnić go, a także określić sprawy, które mają być przedmiotem obrad.

3. Zgromadzenie nadzwyczajne winno odbywać się w okresie 1-go miesiąca do zgłoszenia wniosku spełniającego warunki określone w ust. § 12.

§ 24:

Zgromadzenie nadzwyczajne rozpatruje tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

Zarząd Towarzystwa

§ 25:

1. Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd Towarzystwa składa się z pięciu do jedenastu osób wybieranych na okres 4 – letni przez Walne Zgromadzenie

§ 26:

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa w szczególności należy:

1. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Ustalenie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.

3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa.

4. Decydowanie w sprawach przedstawionych przez prezydium Zarządu.

5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Towarzystwa.

6. Zwoływanie ogólnych zebrań członków dla omawiania bieżącej działalności Towarzystwa.

7. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności prezydium Zarządu.

8. Podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa nienależących do właściwości innych władz:

9. Wykluczenie członków Towarzystwa.

§ 27:

1. Posiedzenie Zarządu Towarzystwa odbywa się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Uchwały Zarządu są prawomocne, gdy w posiedzeniu bierze udział, co najmniej ½ członków Zarządu.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 28:

Zarząd Towarzystwa wybiera z pośród prezydium w składzie pięciu członków w tym: prezesa, Vice – Prezesa, sekretarza, skarbnika, i jednego członka prezydium.

§ 29:

1. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu Towarzystwa.

2. Prezydium Zarządu działa zgodnie z wytycznymi Zarządu Towarzystwa a w szczególności:

a/ wykonuje uchwały walnego zgromadzenia

b/ reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz

c/ ustala osoby upoważnione do podpisywania pism i dokumentów

d/ kieruje całokształtem prac Towarzystwa, podejmuje ważniejsze decyzje w sprawie bieżącej działalności, ustala szczegółowe zasady współdziałania Towarzystwa z organizacjami społecznymi i organami państwowymi, zapewnia członkom Towarzystwa niezbędną pomoc dla wykonywania powierzonym im obowiązków.

3. Posiedzenia prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 30:

1. Zarząd, Prezydium Zarządu Towarzystwa nie mają prawa zaciągania zobowiązań majątkowych, chyba, że uzyskają na to zgodę Walnego Zgromadzenia.

2. Odpowiedzialność materialną z tytułów umów zawartych bez upoważnienia wymienionego· w ust. 1 ponoszą osoby, które umowy także zawarły.

Komisja Rewizyjna

§ 31:

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa i działa w składzie pięciu osób.

2. Komisja Rewizyjna wybiera z pośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 32:

Komisja Rewizyjna:

1. Kontroluje działalność Towarzystwa, Zarządu i prezydium Zarządu, a w szczególności gospodarkę finansową i majątkową Towarzystwa względem celowości i zgodności z przepisami.

2. Składa sprawozdania i przedstawia na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa wnioski o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3. Zgłasza wnioski w przypadkach szczególnie ważnych do Zarządu o zwołanie Zgromadzenia nadzwyczajnego Towarzystwa.

§ 33:

1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się, co najmniej 2 razy w roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków Komisji.

Rozdział V

Fundusz i majątek Towarzystwa

§ 34:

Towarzystwo ma prawo posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz przyjmować darowizny, zapomogi, subwencje oraz stałe lub akcyjne świadczenia od instytucji, organizatorów imprez w  Busku – Zdroju i od kuracjuszy leczonych w Busku – Zdroju.

§ 35:

Fundusz Towarzystwa stanowią:

1. Składki członkowskie opłacane przez członków zwyczajnych, świadczenia członków zbiorowych i wspierających.

2. Wpływy z dotacji państwowych, instytucji i przedsiębiorstw, zakładów i dobrowolnych ofiarodawców.

3. Dochody z działań akcyjnych Towarzystwa zatwierdzanych przez władze.

4. Zapisy i darowizny.

5. Inne środki majątkowe

§ 36:

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala zarząd Towarzystwa w oparciu o obowiązujące przepisy budżetowe i uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 37:

1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby, Prezes lub Vice – Prezes Zarządu Towarzystwa i skarbnik.

2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub vice-prezesa i sekretarza Zarządu Towarzystwa.

3. Wszelkie postanowienia Władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają dla swej ważności zgody władzy rejestracyjnej.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 38:

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania

2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, zadecyduje ono o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjną.

Na mocy decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Busku – Zdroju z dnia 24 sierpnia 1981r. nr SW.I.6010/1/81 wydanej na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach i związkach /DZ.U.Nr.94.poz.808 z późn. zm./ wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju pod nr 6.

Busko – Zdrój, dnia 24 sierpnia 1981 roku.

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności