Statut Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju

 

STATUT

Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju

w Buska-Zdroju.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego Statutu nosi nazwę: „Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju”, w skrócie TMB., a w dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Towarzystwem”

§ 2.

 1. Towarzystwo działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
 2. Towarzystwo jest organizacją dobrowolną, samorządną, o celach niezarobkowych, podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, posiada osobowość prawną, działa w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszy statut i podejmowane w zgodzie z nimi uchwały organów Towarzystwa.
 3. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 4. Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 5. Terenem działalności towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz terytoria innych państw.
 6. Siedzibą władz Towarzystwa jest Busko – Zdrój.
 7. Nadzór nad działalnością Towarzystwa należy do  Starosty Buskiego.

§ 3.

 1. Towarzystwo może używać logo Towarzystwa oraz pieczęci według wzorów ustalonych przez władze Towarzystwa:

- podłużnej korespondencyjnej z nazwą i adresem Towarzystwa,

- imiennej prezesa Towarzystwa.

2. Dopuszcza się stosowanie innych pieczęci wg potrzeb, o ile Walne Zebranie Członków lub Zarząd Towarzystwa podejmą stosowną uchwałę.

 

Rozdział II

Cel i zadania Towarzystwa

§ 4.

Celem Towarzystwa jest:

 1. Pobudzenie i rozwijanie inicjatyw społecznych na rzecz stałego rozwoju miasta i gminy Buska-Zdroju oraz regionu Ponidzia w zakresie:

a/ społeczno – gospodarczym,

b/ kulturalno – oświatowym,

c/ lecznictwa, zwłaszcza uzdrowiskowego, wraz z całą jego infrastrukturą.

 1. Inicjowanie i inspirowanie działań oraz współdziałanie z władzami samorządowymi, urzędami, instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami, placówkami naukowymi, itp. w zakresie m.in.: opracowania, aktualizowania i realizacji planu zagospodarowania przestrzennego, ochrony naturalnego środowiska i złóż zasobów balneologicznych, rekreacji, rozwoju kultury i oświaty oraz lecznictwa, w tym zwłaszcza uzdrowiskowego.
 2. Popularyzowanie Buska – Zdroju w kraju i za granicą.
 3. Podejmowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do uczynienia z  Buska-Zdroju kurortu międzynarodowego.
 4. Szerzenie wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym miasta i regionu.
 5. Troska o estetyczny wygląd miasta, ze szczególnym uwzględnieniem jego części uzdrowiskowej.
 6. Organizowanie i koordynowanie społecznych inicjatyw oraz podejmowanie wszelakiej działalności na rzecz promocji i wszechstronnego rozwoju Buska –Zdroju.
 7. Katalog celów może być rozszerzony przez organa Towarzystwa, o ile nie pozostaną one w sprzeczności z ogólnymi kierunkami i celami wynikającymi  z niniejszego Statutu.

 1. Kierunki i zakres działania Towarzystwa

§ 5.

Zakres oraz główne kierunki działania Towarzystwa, wynikające z realizacji celów działalności Towarzystwa określonych  § 4.  to przede wszystkim:

 1. Zbieranie opinii i postulatów społeczeństwa oraz wydawanie własnych ocen i porad w sprawach dotyczących życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego miasta.
 2. Wnioskowanie, inicjowanie i rozwijanie udziału społeczeństwa w działalności społeczno - gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, naukowej i uzdrowiskowo - leczniczej na rzecz miasta i uzdrowiska m.in. poprzez organizowanie spotkań, konkursów, odczytów, ankiet, wspólnych akcji społeczności lokalnej,  itp. przedsięwzięć.
 3. Krzewienie wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i perspektywicznych kierunkach rozwoju miasta wśród jego mieszkańców jak również leczących się tu kuracjuszy, wczasowiczów i turystów, między innymi poprzez organizowanie oraz współpracę w organizowaniu przez inne stowarzyszenia i instytucje działalności wydawniczej, odczytowej i propagandowej.
 4. Organizowanie i współpraca w organizowaniu przez inne stowarzyszenia i instytucje stałych i okresowych imprez, których celem jest rozwój lub popularyzacja miasta.
 5. Realizowanie i wspieranie działalności wydawniczej służącej popularyzacji Buska-Zdroju i Ponidzia.
 6. Urządzanie wystaw ilustrujących różne okresy przeszłości miasta i jego rozwoju,
 7. Udział w kształtowaniu postaw lokalnego patriotyzmu wśród mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i pracującej poprzez współpracę ze szkołami i organizacjami zrzeszającymi młodzież.
 8. Popularyzowanie instytucji, zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, organizacji społecznych i ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta i Towarzystwa m.in. poprzez przyznawanie im honorowego członkostwa Towarzystwa, przyznawania prawa do posadzenia "Drzewa Wielkich", wnioskowanie kandydatów do  Buskiego Słoneczka  w głównej parkowej alei, wnioskowania kandydatów do corocznej nagrody Buskowianina Roku, propagowanie osób zasłużonych dla Buska-Zdroju w środkach masowego przekazu, itp. wyróżnienia,
 9. Inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych.
 10. Propagowanie działań różnorodnych grup hobbystycznych., podejmowanie społecznych działań wychowawczo - edukacyjnych służących kulturalnemu i społecznemu rozwojowi dzieci i młodzieży.
 11. Popularyzowanie i organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym.
 12. Działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami lokalnymi w kraju i poza granicami.
 13. Promowanie i organizowanie wolontariatu,
 14. Organizowanie wycieczek rowerowych, pieszych i autokarowych oraz w innych formach / np. rajdów konnych, biegów na orientację, długich spacerów z kijkami / w celu zapoznania w walorami  Buska-Zdroju i okolic.
 15. Nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i podejmowanie współpracy z innymi towarzystwami regionalnymi, zwłaszcza w  miejscowościach uzdrowiskowych krajowych oraz zagranicznych,
 16. Udzielanie poparcia wszelkim realizowanym działaniom zbieżnym z celami i zadaniami Towarzystwa, łącznie ze wsparciem organizacyjnym oraz finansowym.
 17. Składanie wniosków o wsparcie finansowe z lokalnych, jak i krajowych oraz europejskich środków pomocowych w zakresie realizacji działań zgodnych ze statutową działalnością  Towarzystwa.
 18. Organizowanie i popieranie dobroczynności i działań humanitarnych, w tym poprzez organizacje kwest, zbiórek pieniężnych i rzeczowych, oraz w innych dopuszczalnych prawem formach.
 19. Inicjowanie i realizacja budowy pomników, obelisków i innych form przestrzennych związanych z upamiętnieniem osób i wydarzeń historycznych istotnych dla miasta i regionu, na uprzednio ustalonych terenach,w tym na terenie cmentarzy.
 20. Prowadzenie strony internetowej prezentującej ważniejsze działania realizowane przez Towarzystwo,  a także najważniejsze wydarzenia bieżące w mieście i regionie,
 21. Wypowiadanie się we wszystkich istotnych dla lokalnej społeczności oraz rozwoju miasta i  gminy sprawach.
 22. Utrzymanie więzi i roztaczanie opieki nad osobami szczególnie zasłużonymi dla Towarzystwa i miasta Buska-Zdroju.
 23. Podejmowanie poczynań zmierzających do realizacji celów Towarzystwa, a szczególnie przez grupowanie wokół Towarzystwa osób i instytucji które poprzez społeczną działalność pragną podnosić poziom życia społeczno – gospodarczego, kultury, oświaty, lecznictwa, rekreacji, a także usług, handlu, twórczości ludowej, pamiątkarstwa, itp.
 24. Gromadzenie środków materialnych niezbędnych dla realizacji zadań Towarzystwa.
 25. Inne działania zgodne z ogólnymi celami i kierunkami wymienionymi powyżej oraz w § 4.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

 1. zwyczajnych,
 2. zbiorowych,
 3. wspierających,
 4. honorowych.

§ 7.

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP, który korzysta w pełni z praw obywatelskich oraz akceptuje cele Towarzystwa, wypełnił deklarację członkowską, zapoznał się ze statutem Towarzystwa, opłacił wpisowe, oraz składki. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Towarzystwa i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Towarzystwa większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja społeczna, inna instytucja jeśli zadeklaruje stałą lub doraźną pomoc finansową, materialną lub określony jej substytut w postaci wykonywania prac i innych zadań.
 5. Członkiem zbiorowym może być podmiot gospodarczy, instytucja, inne stowarzyszenie, szkoła lub organizacja zawodowa i społeczna przyjęta przez Zarząd Towarzystwa na podstawie zbiorowej pisemnej deklaracji, podpisanej przez pełnomocnika lub pełnomocników.
 6. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, która szczególnie zasłuży się dla miasta, regionu lub Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Zarząd, który zobowiązany jest informować Walne Zebranie Członków.

 § 8.

Członkom zwyczajnym i zbiorowym przysługują następujące uprawnienia:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz i innych organów Towarzystwa; z czynnego prawa wyborczego członkowie zbiorowi korzystają poprzez swych umocowanych przedstawicieli.
 2. Uczestnictwo w zebraniach Towarzystwa, zabieranie głosu w dyskusji, zgłaszanie wniosków w zakresie poczynań zgodnych ze Statutem.
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu z urządzeń Towarzystwa oraz organizowanych przez nie imprez i nabywaniu jego wydawnictw.
 4. Członkowie honorowi posiadają prawa równorzędne z członkami zwyczajnymi, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 5. Członkowie honorowi mają prawo zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa oraz uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym.
 6. Rezygnacja z członkostwa może nastąpić w każdym czasie na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 9.

Do obowiązków członka Towarzystwa należy :

 1. Branie czynnego udziału w pracach podejmowanych przez Towarzystwo oraz popieranie i propagowanie jego celów.
 2. Osoba prawna przyjęta na członka zbiorowego działa za pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli, uprawnionych do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Towarzystwa.
 3. Przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
 4. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 5. Członkowie zbiorowi, realizujący postanowienia Statutu powinni także materialnie wspierać Towarzystwo.
 1. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 10.

Utrata praw członkowskich następuje w wyniku:

 1. Śmierci członka.
 2. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie władzom Towarzystwa, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich,
 3. Skreślenia w przypadkach nieprzestrzeganie przepisów Statutu albo uchwał i postanowień władz Towarzystwa,
 4. Skreślenia w przypadkach nieopłacenia składek przez okres dłuższy niż dwa lata. Uchwała taka może być podjęta przez Zarząd dopiero po uprzednim wezwaniu do zapłaty zaległych składek i wyznaczeniu terminu ich uiszczenia. Decyzja o skreśleniu z powodu nieopłacania składek po upływie wyznaczonego terminu następuje bez dodatkowego powiadamiania pisemnego i nie ma od niej odwołania.
 5. Utraty praw publicznych i honorowych.                                                                                                                                                                                                                                               
 6. § 11.

Pozbawienie członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa. Od decyzji o skreśleniu przysługuje Członkowi prawo odwołania się do Zarządu Towarzystwa w terminie do 30 dni od daty doręczenia uchwały. W przypadku, gdy członek Towarzystwa nie zgadza się decyzją Zarządu, może odwołać się w ciągu 60 dni do Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 12.

1. Władzami Towarzystwa są:

 a/ Walne Zgromadzenie Członków,

 b/ Zarząd,

 c/ Komisja Rewizyjna.

 1. Pełnienie funkcji w władzach Towarzystwa jest nieodpłatne.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 13.

 1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Towarzystwa. 
 1. Zebrania Walnego Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie zwyczajne odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 3. Walne Zgromadzenie zwyczajne dla dokonania wyboru nowych władz zwołuje się raz na cztery lata.
 4. Pisemne zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu należy doręczyć co najmniej na 14 dni przed jego terminem, podając termin, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie może być dostarczone z wykorzystaniem elektronicznych środków np. poczty internetowej, sms-a,  jednakże przyjęcie zawiadomienia musi być potwierdzone. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu należy ponadto ogłosić w innej formie np. na stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń np. UMiG  lub w lokalnej prasie.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się dla rozpatrzenia ważnych i pilnych spraw dotyczących działalności Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 czynnych członków Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie do 6 tygodni od złożenia wniosku z zachowaniem postanowień zawartych w pkt. 3.
 6. Zgromadzenie nadzwyczajne rozpatruje tylko sprawy dla których zostało zwołane.
 7. Jeżeli szczegółowe postanowienia nie stanowią inaczej, uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagane jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 8. Szczegółowe zasady przygotowania i przeprowadzania Walnego Zgromadzenia ustala każdorazowo zarząd Towarzystwa.
 9. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

a/ z głosem stanowiącym:

- członkowie zwyczajni i pełnomocnicy członków zbiorowych,

b/ z głosem doradczym:

- członkowie honorowi,

- członkowie zbiorowi nie posiadający pełnomocnictw,

- członkowie wspierający.

c/ w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć jeszcze inne osoby zaproszone    przez Zarząd Towarzystwa, przysługuje im głos doradczy w obradach.

 1. Członkowie zbiorowi reprezentowani są z prawem głosu przez tylko jednego, imiennie wyznaczonego przedstawiciela

 1.  § 14.
 1. Walne Zgromadzenie jest ważne przy obecności przynajmniej połowy członków Towarzystwa. Jeżeli w oznaczonej godzinie nie zbierze się 50% członków, następne Walne Zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia,  w tej samej sali, pół godziny później, bez względu na ilość przybyłych członków.
 2. Uchwały o zmianie Statutu, sprawach majątkowych o wartości powyżej 10.000 PLN oraz rozwiązaniu Towarzystwa w pierwszym terminie wymagają większości 2/3 głosów ogólnej liczby zebranych.
 3. W przypadku nie osiągnięciu frekwencji na poziomie minimum połowy liczby członków w trzech kolejnych terminach dla ważności uchwał Walnego Zebrania w tym o likwidacji Towarzystwa, zmianach w statucie, sprawach majątkowych, planów wieloletnich i innych istotnych dla funkcjonowania Towarzystwa wymagana jest większości 2/3 głosów uczestniczących w nim  członków bez względu na ich ilość. Podjęte w takich okolicznościach uchwały, poza uchwała o likwidacji Towarzystwa, muszą być poddane głosowaniu na najbliższym Zebraniu celem uzyskania akceptacji. Nie uzyskanie akceptacji skutkuje uchyleniem przedmiotowych uchwał nie później niż po 14 dniach od głosowania.
 4. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenie zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się w sposób jawny, a na żądanie jednej drugiej obecnych członków - w sposób tajny.

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalenie statutu Towarzystwa i wprowadzenie w nim zmian.
 2. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem trybu i zasad wybierania władz Towarzystwa.
 3. Wybór władz Towarzystwa. Członek wybierany do władz Towarzystwa powinien być obecny na zebraniu wyborczym i wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanych funkcji lub jego pełnomocnik powinien przedstawić upoważnienie na piśmie podpisane z potwierdzoną   własnoręcznością podpisu przez nieobecnego członka oraz wyrażoną zgodą na kandydowanie do władz Towarzystwa.
 4. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz podejmowanie w związku z tym odpowiednich uchwał.
 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Ustalenie programów określających ogólne kierunki działalności Towarzystwa, jego Zarządu i innych organów, jak również ramowych preliminarzy budżetowych,
 7. Ustalenie wytycznych i ewentualnie regulaminu wewnętrznego do prac Zarządu odnoszących się zwłaszcza do dysponowania funduszami Towarzystwa.
 8. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 9. Rozpatrywanie odwołań członków wykluczonych przez Zarząd Towarzystwa.
 10. Uchwalenie lub zmiany zasad trybu nadawania godności członka honorowego.
 11. Nadawania godności członka honorowego Towarzystwa.
 12. Podejmowanie decyzji o likwidacji Towarzystwa.
 13. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków.

 

 

§ 16.

 1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 2. Przewodniczącym zebrania nie może być Prezes Towarzystwa.
 3. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpsują przewodniczący i protokolant Zebrania.

 

Zarząd i Prezydium Towarzystwa

   § 17.

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 9-15 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Zarząd Towarzystwa może dokonać w swoim składzie zmian nieprzekraczających 1/3 liczby jego członków.
 4. Zebrania Zarządu Towarzystwa są zwoływane przez jego Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.
 5. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

    &18.

Zarząd jest organem wykonawczym uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia, kieruje działalnością Towarzystwa o okresie między Walnymi Zgromadzeniami, zgodnie z  regulaminem pracy Zarządu Towarzystwa uchwalonym przez Walne Zebranie, może podejmować decyzje w przedmiocie utworzenia lub rozwiązania sekcji problemowych.

Do zadań Zarządu Towarzystwa należy w szczególności:

 1. Zatwierdzanie regulaminu pracy Prezydium Zarządu Towarzystwa, oraz powołanych do życia sekcji problemowych,
 2. Czuwanie nad przestrzeganiem Statutu oraz nad wykonaniem uchwał i planów działalności Towarzystwa.
 3. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Prezydium, a także uchwalanie programy działania i plany pracy oraz preliminarze budżetowe na cały rok.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie dotyczących nabywania, zbywania i obciążenia majątku trwałego Towarzystwa, przyjmowania darowizn, zapisów dotacji oraz wszelkich innych spraw należących do kompetencji Zebrania.
 5. Podejmuje uchwał w sprawach odwołań od decyzji Prezydium Zarządu.
 6. Przygotowywanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności.
 7. W imieniu Towarzystwa zaciąganie zobowiązań wymagających uchwały Zarządu.
 8. Uchylanie niezgodnych ze Statutem i programem Towarzystwa uchwał.
 9. Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w drodze jawnego głosowania i przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 19.

Zarząd Towarzystwa na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć nie później niż w okresie 14 dni od Walnego Zgromadzenia, wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu w składzie:

 • prezes
 • wiceprezes - jeden lub więcej,
 • sekretarz
 • skarbnik
 • jeden do trzech członków Prezydium.

Podziału czynności i obowiązków między poszczególnymi członkami dokonuje się na podstawie regulaminu pracy Prezydium przyjętego przez Zarząd Towarzystwa.

§ 20.

 1. Prezydium Zarządu kieruje pracami Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz, realizuje uchwały i postanowienia Zarządu, a w okresie między jego posiedzeniami wykonuje wszystkie inne zadania przewidziane regulaminem Prezydium.
 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Towarzystwa powinny odbywać się nie rzadziej  niż raz na dwa miesiące. Dla prawomocności uchwał Prezydium Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa, a w przypadku jego nieobecności wiceprezesa.
 3. Korespondencję Prezydium i Towarzystwa podpisuje w imieniu Prezydium lub Zarządu prezes, wiceprezes albo sekretarz. Plany finansowe, sprawozdania oraz pisma dotyczące spraw finansowych i majątkowych, czeki, przelewy podpisuje prezes lub wiceprezes i skarbnik Zarządu. Realizacja wydatków finansowych wymaga uprzedniej zgody prezesa lub wiceprezesa i skarbnika Zarządu Towarzystwa.
 4. Prezydium Zarządu Towarzystwa może powoływać doraźne Komisje problemowe złożone z członków Towarzystwa i ew. odpowiednich fachowców spoza członków do rozwiązania konkretnych wytypowanych ściśle określonych spraw.

§ 21.

 1. Komisje Problemowe powołuje się do realizacji określonych zadań przewidzianych w Statucie i wynikających z uchwał i planów pracy Zarządu Towarzystwa.
 2. Komisje są organami powoływanymi przez Zarząd Towarzystwa i podporządkowane jemu lub jego Prezydium, które ustalają skład liczbowy i osobowy powołanej Komisji
 3. Komisje mogą mieć charakter stały lub doraźny.
 4. Komisje doraźne ulegają rozwiązaniu po wykonaniu zdań, do realizacji których zostały powołane.
 5. Komisje stałe ulegają rozwiązaniu w drodze uchwał Zarządu Towarzystwa,
 6. Komisje problemowe wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza, którzy kierują ich działalnością.

 

Komisja Rewizyjna

§ 22.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa. Składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego składu przewodniczącego, z-cę przewodniczącego i sekretarza.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej Towarzystwa, kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania, opracowanie sprawozdań i wniosków pokontrolnych oraz wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli wszelkiej dokumentacji łącznie z badaniem legalności kasowo-finansowych.
 3. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej oraz zagadnień statutowych i merytorycznych Towarzystwa przynajmniej raz w roku.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa, jego Prezydium i innych organach Towarzystwa.
 5. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
 6. Uprawnienia kontrolne Komisji Rewizyjnej obejmują gospodarkę finansową i rzeczową Zarządu Towarzystwa, Komisji Problemowych i ew. innych organów Towarzystwa.
 7. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności.

Rozdział V

Fundusz i majątek Towarzystwa

§ 23.

Towarzystwo ma prawo posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz przyjmować darowizny, zapomogi, subwencje oraz stałe lub akcyjne świadczenia od instytucji, organizatorów imprez w Busku – Zdroju i od kuracjuszy leczonych w Busku – Zdroju, oraz ubiegać sie o środki z funduszy pomocowych krajowych i unijnych.

§ 24.

Fundusz Towarzystwa stanowią:

 1. Składki członkowskie opłacane przez członków zwyczajnych, świadczenia członków zbiorowych i wspierających.
 2. Wpływy z dotacji państwowych, instytucji i przedsiębiorstw i dobrowolnych ofiarodawców.
 3. Dochody z działań akcyjnych Towarzystwa, kwest, zbiórek, sprzedaży wydawnictw własnych organizowanych koncertów i innych przedsięwzięć.
 4. Nawiązki, zapisy i darowizny.
 5. Inne środki majątkowe pozyskane z legalnych źródeł.

§ 25.

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Towarzystwa w oparciu o obowiązujące przepisy księgowe, podatkowe i uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 26.

Majątkiem oraz funduszami Towarzystwa rozporządza jego Zarząd w ramach programu działania i ramowego preliminarza budżetowego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Zarządu podpisują dwie upoważnione osoby.

§ 27.

 1. Okresem rozliczeń finansowych jest rok kalendarzowy. Zamknięcia rozrachunku za rok powinno być sporządzone przez Zarząd Towarzystwa najpóźniej w terminie dwumiesięcznym po zakończeniu roku.
 2. Całość rachunkowości Towarzystwa powinna być przeprowadzona na bieżąco, a dokumentacja przechowywana z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 28.

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby, Prezes lub  Vice–prezes Zarządu Towarzystwa i skarbnik.
 2. Do ważności dokumentów wymagane są dwa podpisy w imieniu  Zarządu: prezesa lub vice-prezesa i sekretarza lub innego członka Zarządu Towarzystwa.
 3. Pisma wychodzące na zewnątrz, w imieniu Zarządu podpisuje Prezes lub  W-ce Prezes Zarządu.
 4. Wszelkie postanowienia Władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają dla swej ważności zgody władzy rejestracyjnej. 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa 

§ 29.

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku nie osiągnięciu frekwencji na poziomie minimum połowy liczby członków w trzech kolejnych terminach dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie likwidacji Towarzystwa, zmian w statucie stosuje się zasady określone w § 14 pkt.3.
 3. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, zadecyduje ono o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

Busko – Zdrój, dnia 16 luty 2016 roku.

 

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności