Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Buska – Zdroju za okres 2011 – 2016

Dodane przez Tadeusz Ura, 19 luty 2016

Odbywamy dziś Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Buska – Zdroju w roku w którym Towarzystwo obchodzi jubileusz 35 – lecia swojej działalności.

Jest więc szczególna okazja aby nie tylko przedstawić sprawozdanie z działalności za okres kadencji ale również nakreślić krótko rys historyczny i dotychczasowe osiągnięcia Towarzystwa.

W okresie kadencji 2011 - 2016 Zarząd Towarzystwa Miłośników Buska - Zdroju działał w następującym składzie: Prezes - Leszek Gadawski

Wiceprezes - Alicja Bednarska

Wiceprezes - Tadeusz Ura

Skarbnik - Janusz Rozborski

Sekretarz - Grzegorz Kielesinski

Członek Zarządu - Piotr Kaleta

Członek Zarządu - Bogdan Ptak

Członek Zarządu - Andrzej Włodarczyk

Członek Zarządu - Bogusława Majcherczak

Członek Zarządu -Tadeusz Korepta

Członek Zarządu - Wojciech Sołtysiak

W trakcie kadencji pisemną rezygnację z Sekretarza i członka Zarządu złożył Grzegorz Kielesiński.

Pełniącym obowiązki Sekretarza został Czesław Bednarski.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili :

Przewodnicząca - Jadwiga Karczewska

Zastępca Przewodniczącego - Jerzy Fabijański

Sekretarz - Danuta Bobowiec

Członek - Mieczysław Klis

Członek - Marek Ciszewski

Członkowie Komisji Rewizyjnej byli zapraszani i uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Zarządu TMB.

Inicjatywa powołania do życia TMB zrodziła się w burzliwym 1981 r.

Inicjatorzy pomysłu , wśród których należy wymienić przede wszystkim dr Kazimierza Kucharskiego , Franciszka Rusaka, dr Edwarda Henczla ,Henryka Kuzę, Tadeusza Berdaka, mieli na celu powołanie regionalnej organizacji apolitycznej , skupiającej ludzi, którym leży na sercu dobro i rozwój miasta i Uzdrowiska.

Towarzystwo zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju 24 sierpnia 1981r.

Stan wojenny nie sprzyjał działalności Towarzystwa i dopiero po jego zniesieniu można było zwołać zebranie i powołać władze TMB.

Pierwszym Prezesem został dr Kazimierz Kucharski a Wiceprezesem Franciszek Rusak / obecnie honorowy Prezes TMB/.

Uchwalono także plan pracy oraz powołano sekcje: uzdrowiskową, kulturalno – historyczną, gospodarczą i sportową.

Aby nagłośnić istnienie TMB , zorganizowano w styczniu 1984r spotkanie z prasą centralną i lokalną na którym Towarzystwo przedstawiło plany pracy zwracając się z apelem do mas mediów aby umożliwiły mu zaistnienie na ich łamach.

Spektakularnym sukcesem było zorganizowanie we wrześniu 1984 r Sesji Naukowej poświęconej dziejom Buska – Zdroju.

Bogaty materiał sesyjny został wydany w druku zawartym w postaci „Kwartalnika Kieleckiego Towarzystwa Naukowego „ Nr.3/47 z 1985 r.

Był to wówczas najobszerniejszy materiał dotyczący dziejów Buska.

Ideą Towarzystwa było zebranie materiałów do wydania monografii Buska, które za 3 lata miało obchodzić 700 – lecie nadania praw miejskich.

Zbliżający się jubileusz Buska zaktywizował także TMB które włączyło się w prace Komitetu Organizacyjnego.

Było współorganizatorem kolejnej sesji naukowej na temat „ Tradycje walki o wyzwolenie narodowe i społeczne" odbytej w maju 1987 r.

Sukcesy TMB w dziedzinie kulturalno – historycznej spowodowały przeorientowanie planów pracy i działalności.

W kolejnych wyborach Prezesem wybrany został Franciszek Rusak , historyk-regionalista i publicysta.

Od początku swej działalności TMB borykało się przede wszystkim z brakiem funduszy.

W tym celu Towarzystwo powołało w 1989 r. do życia Fundację Busko – Zdrój.

Działalność Fundacji nadzorował z ramienia TMB były Prezes dr Kazimierz Kucharski, Zgromadzone na koncie Fundacji środki finansowe wspomogły min. inicjatywy TMB do powołania własnego wydawnictwa.

Na początku lat dziewięćdziesiątych TMB nawiązało współpracę z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Busku – Zdroju której Dyrektorem był Jarosław Firlej.

Został on redaktorem naczelnym kwartalnika kulturalnego „ Buskie Źródła" , gdzie zamieszczano artykuły o mieście, jego historii oraz problematyce współczesnej.

Autorami większości artykułów byli : Leszek Marciniec – wiceprezes Towarzystwa, Franciszek Rusak – wówczas Prezes TMB, Jarosław Firlej – Sekretarz Towarzystwa oraz inni członkowie Towarzystwa mecenas Wojciech Zręda, Janusz Rozborski , Bogdan Ptak.

W 1994 r. członkowie Towarzystwa postanowili wziąć udział w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Busku- Zdroju.

Społeczeństwo Buska pozytywnie oceniło pracę, gremialnie popierając listę TMB. W 28 – osobowej Radzie Miejskiej - 12 radnych zostało wybranych z listy TMB.

Burmistrzem Miasta i Gminy został wybrany Stefan Komenda – wówczas Wiceprezes Towarzystwa, Przewodniczącym Rady Miejskiej i delegatem Rady do Sejmiku Wojewódzkiego Jarosław Firlej –Sekretarz TMB /pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku/,

Członkiem Zarządu i Sekretarzem Miasta i Gminy Janusz Rozborski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Radnymi zostali także min.

Franciszek Rusak Prezes TMB który był także delegatem Rady Miejskiej do Sejmiku Wojewódzkiego, Witold Gajewski- Burmistrz MiG w latach 2004- 2006 i Henryk Radosz–obecny zastępca Burmistrza M iG.

Z inicjatywy Towarzystwa dokonano bądź zmian, bądź nadano nazw nowym ulicom min. Romana Dmowskiego. Oś. J. Piłsudskiego, oś. L Czarnego i inne.

W kolejnych wyborach Prezesem TMB został Leszek Gadawski, który przewodniczy pracom Zarządu do dziś.

Towarzystwo wstąpiło w nową fazę działalności.

Ostatnie lata zaowocowały znaczącymi osiągnięciami kulturalnymi, wydawniczymi i ekonomicznymi.

Dzięki sponsorom pozyskanym do współpracy, wszyscy członkowie posiadają legitymacje członkowskie / w r. 2015 opracowaliśmy nowy wzór legitymacji która będzie wręczana nowym członkom/ a członkowie honorowi otrzymują Złote i Srebrne Znaczki TMB zaprojektowane przez buskiego artystę członka Zarządu Towarzystwa Bogdana Ptaka.

Zarząd TMB postanowił honorować osoby promujące nasze miasto i Uzdrowisko Złotymi i Srebrnymi Znaczkami.

Honorowe Złote Znaczki Towarzystwa zostały dotychczas wręczone 6 osobom: nieżyjącemu już Kardynałowi Józefowi Glempowi, Małgorzacie Żak- Prezes Fundacji Polsat , Jolancie Kwaśniewskiej – żonie Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Krzysztofowi Pendereckiemu – wybitnemu polskiemu kompozytorowi, nieżyjącemu już Burmistrzowi Miasta i Gminy Stefanowi Komendzie i Mieczysławowi Sasowi –przedsiębiorcy, znakomitemu darczyńcy i filantropowi.

Natomiast na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Członków grono osób uhonorowanych tym znaczkiem powiększą Uchwałą Zarządu pierwszy Prezes TMB dr Kazimierz Kucharski i Honorowy Prezes Towarzystwa Franciszek Rusak Honorowe Srebrne Znaczki TMB otrzymało dotychczas 77 osób.

Sukcesem TMB są doroczne kwesty przeprowadzane w dniu Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny na Cmentarzu Parafialnym w Busku –Zdroju z przeznaczeniem na odnowę grobów zasłużonych busczan ora odnowę, remonty i renowację zabytków cmentarnych i sakralnych.

Pomysłodawcą przeprowadzanych od 2000r na Cmentarzu kwest jest Leszek Gadawski, ale główny ciężar ich przeprowadzenia spoczywa na harcerzach i zuchach z Komendy Hufca ZHP w Busku – Zdroju.

Podziękowania kierujemy do Komendanta Hufca Teresy Leszczyńskiej i Zastępcy Komendanta Adama Gadawskiego, ale także władz wojewódzkich, radnych miejskich i powiatowych, członków Polskiego Stowarzyszenia diabetyków i członków Towarzystwa i innych osób biorących coroczny udział w kwestach.

W 2015 roku odbyła się XVI kwesta podczas której zebrano kwotę 18.390.92zł zł.

Rekordową kwotę zebrano w 2014 r – 23.299.92 zł, natomiast w 2013 r zebrano -20.255.97zł, w 2012 -15.139.08 zł, w 2011 r- 17.362.84 zł.

Szczególne podziękowania za ofiarność kierujemy do najhojniejszych darczyńców którymi niezmiennie od wielu lat są: znakomici przedsiębiorcy i darczyńcy Marian Kopała , Mieczysław Sas i Mirosław Januszczyk .

Oczywiście , oprócz wymienionych na największe słowa uznania i podziękowania zasługują wszyscy odwiedzający groby nie szczędzący pieniędzy wrzucanych do puszek kwestarskich.

Ze składek kwestarskich wzniesiono dotychczas pamiątkowy obelisk doktorowi Leopoldowi Byrkowskiemu – znanemu buskiemu lekarzowi i fundatorowi wili" Polonia" na cele społeczne.

Zrekonstruowano grób pierwszego powojennego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r burmistrza Buska Kazimierza Gałdzińskiego, w późniejszym okresie wykonano nową płytę nagrobną dla niego i jego rodziny, odnowiono płytę nagrobną Andrzeja Brzuchala – Sikorskiego – kapelmistrza Orkiestry Legionów J. Piłsudskiego i założyciela orkiestry strażackiej w Busku.

TMB wsparło koszty zamontowania na Kościółku Św. Leonarda instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej, odnowiło znajdujący się na przykościelnym Cmentarzu grobowiec rodziny Rzewuskich, z których jeden, Feliks - zmarły w 1841r, był założycielem w 1836 r Uzdrowiska w Busku., odnowiono grobowiec rodziny Honowskich, w którym spoczywa min. znana w Busku filantropka oraz ofiarna altruistka Józefa Majewska oraz Siostry Kanoniczki , które zamieszkały w byłej willi "Mickiewicz" ofiarowanej im przez śp. J .Majewską /obecnie mieszczą się tam Warsztaty Terapii Zajęciowej/, wykonano nagrobek dr Jana Chuderskiego.

W 2008 r odnowiono historyczny kopiec na Cmentarzu Parafialnym w Busku – Zdroju.

W okresie kadencji 2011 - 2016 wykonano następujące prace na Cmentarzu Parafialnym.

W 2011 r wykonano odlew płyty żeliwnej i odnowiono pamiątkowy pomnik nagrobny carskiego oficera a uroczystego odsłonięcia pomnika dokonał zaproszony przez Towarzystwo Sekretarz Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Krakowie Igor Kowaliow w obecności Burmistrza i Gminy Waldemara Sikory i członków Zarządu TMB.

W 2012 odnowiono grobowiec dr Szymona Starkiewicza – założyciela i wieloletniego Dyrektora Szpitala Rehabilitacji Dziecięcej „ Górka", w 2013 wykonano remont grobowca Ofiar Zbrodni Hitlerowskich zamordowanych przez okupanta w 1943 r, w 2014 r wykonano przy współudziale środków finansowych z Uzdrowiska Busko – Zdrój S.A. remont grobowca Michała Byszewskiego – Dyrektora Państwowego Zakładu Zdrojowego w okresie międzywojennym.

Odnowiono grobowiec rodziny Zwolskich w tym Romana Zwolskiego fundatora szkoły specjalnej na Górce, w dniu 4.07. 2015 r uroczyście odsłonięto odnowiony przez TMB przy współudziale środków Finansowych Uzdrowiska Busko - Zdrój S.A. grobowiec Rodziny Krystyny Jamroz wybitnej śpiewaczki operowej, na płycie grobowca umieszczono zdjęcie śp. K. Jamroz z napisem –grób symboliczny, odnowiono nagrobek Michała Janoty – artysty malarza. twórcy ozdobnych fresek w Kościele Parafialnym pw. NP NMP.

Ponownie poddano renowacji nagrobek Andrzeja Brzuchala - Sikorskiego , podniesiono i oczyszczono płytę nagrobną.

Odnowiono grobowiec dr Zygmunta Żubra – lekarza powiatowego w okresie międzywojennym., w 2015 rozpoczęto renowację- którą zakończono w dniu dzisiejszym, grobowca śp. Adama Kozaka , patrioty który zginął podczas okupacji hitlerowskiej i jego żony zamordowanej przez Niemców w obozie koncentracyjnym,

W następnych latach planujemy dalsze prace remontowe po uprzednim zgłoszeniu wniosków przez społeczeństwo i mieszkańców Buska - Zdroju.

Towarzystwo Miłośników Buska - Zdroju zainicjowało powstanie Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości im .Wojtka Bellona pt. " Szukam szukania mi trzeba".

Towarzystwo wspomaga lub wydaje książki buskich autorów.

W 1999r wydało książkę Andrzeja Jędryczkowskiego " Moje peregrynacje z Wojtkiem Bellonem", w 2003 pomogło wydać " Buskie Legendy" Franciszka Rusaka , w 2008 wspomogło wydanie pozycji Leszka Marcińca " Cmentarz Parafialny w Busku - Zdroju", w 2012 r wspomogło wydanie publikacji Franciszka Rusaka " Leszek Czarny 1240 -1288" składając wniosek i otrzymując dotację w wysokości 3.500. 00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

TMB zapoczątkowało uroczyste sadzenie drzew pamiątkowych na terenie Parku Uzdrowiskowego przez wybitnych artystów, muzyków ,kompozytorów i innych osobistości życia kulturalnego przebywających w Busku - Zdroju.

Pierwsze drzewko w 2008 r swój dąb czerwony o imieniu " Józef" zasadził nieżyjący już Prymas Polski - Kardynał Józef Glemp.

Następne drzewka zasadzili : Maria Fołtyn -sosnę kolumnową o imieniu "Maria", nieżyjący Bogusław Kaczyński -Buk czerwony o imieniu "Bogusław", Barbara Wachowicz - modrzew japoński o imieniu " Stefan", Małgorzata Walewska - magnolię o imieniu " Małgorzata", Artur Jaroń - kasztanowiec czerwony o imieniu " Artur", nieżyjąca Barbara Hesse - Bukowska -buk o imieniu " Kubuś", Krzysztof Krawczyk - platan o imieniu " Trubadur Krzysztof" , Wiesław Ochman tulipanowiec o imieniu " Wiesiek".

W okresie obecnej kadencji w latach 2011 - 2016 swoje drzewa wsadzili : Alina Janowska - drzewo iglicznia o imieniu " Alinka", Henryk Kuźniak - klon palmowy czerwonoliostny o imieniu " Henryk Kwinto ",Sergiusz Mikulicz, mąż patronki Festiwalu Muzycznego Krystyny Jamroz - klon zwyczajny "Royal Red" o imieniu " Don Carlos" ,Władysław Zachariasiewicz- buk czerwony o imieniu " Władysław", Stanisław Imosa - dąb o imieniu " Tadeusz", Grażyna Brodzińska - świerk serbski o imieniu " Grażyna", Michał Bajor głóg o imieniu " Neron", Barbara Szymańska - Misiaszek - wiśnie piłkowaną o imieniu " Zuzanna", Krzysztof Penderecki - dąb szypułkowy fastigiata o imieniu "Krzysztof". Ostatnie drzewka w 2015 roku wsadzili |Jerzy Maksymiuk - buk pospolity Fagus sylvatica Atropunices o imieniu "Roman" i Sviese Cepliauskaite - klon zwyczajny o imieniu " Ogiński".

Dużym sukcesem Towarzystwa Miłośników - Buska i najważniejszym wydarzeniem w 2012 r była budowa pomnika księcia Leszka Czarnego , który w 1287 r nadał prawa Miejskie naszemu miastu.

Pomnik zaprojektował artysta rzeźbiarz Edmund Juszczyk / drugi odrzucony projekt pomnika wykonał artysta rzeźbiarz Andrzej Micek/.

Odlew pomnika z brązu wykonał Zbigniew Adamczyk właściciel huty w Starachowicach. Środki finansowe na budowę pomnika Towarzystwo pozyskało od społeczeństwa miasta, osób fizycznych i prawnych do których zwróciło się z apelem o wsparcie tego przedsięwzięcia.

Na budowę pomnika wpłynęło łącznie 60.376.60 zł w tym 25.000.00 dotacji ze środków unijnych.

Dotację unijną Towarzystwo uzyskało dzięki buskiej lokalnej Grupie Działania " Słoneczny Lider" , która zaakceptowała i zatwierdziła wniosek Towarzystwa o dotację i dzięki osobistej pomocy Małgorzaty Donoch ją otrzymało.

Wydatki związane z budową pomnika zamknęły się kwota 71.000.00 zł.

Najhojniejszymi darczyńcami wśród osób fizycznych byli Mieczysław Sas, Stanisław Imosa zamieszkały w Australii, Marian Kopała , Waldemar Sikora -Burmistrz Miasta i Gminy, Tadeusz Banaszewski, Krystyna i Henryk Kuźniakowie i inni złoci darczyńcy którzy wpłacili minimum 2.000.00 zł umieszczeni na płycie przy pomniku zawierającej wygrawerowane nazwiska.

Wśród osób prawnych największe kwoty wpłaciły|: Uzdrowisko Busko - Zdrój S.A, Polskie Składy Budowlane, 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny, PSS " Społem", Sanatorium "Nida", Sanatorium " Włókniarz" i inni których nazwy firm umieszczono na pamiątkowej tablicy.

Pomyślne zakończenie tej inwestycji to duża zasługa Burmistrza Waldemara Sikory który nie tylko pomógł Towarzystwu przy lokalizacji pomnika wyrażając zgodę na jego umieszczenie w tym miejscu jako trwałej ekspozycji ale także pomógł przy uzyskaniu wymaganej dokumentacji.

Uroczystego odsłonięcia pomnika księcia Leszka Czarnego dokonano 10 stycznia 2013 r z udziałem Wojewody Świętokrzyskiemu Bożentyny Pałki - Koruby, Burmistrza Miasta i Gminy Waldemara Sikory, Księdza Dziekana Marka Podymy - Proboszcza Parafii Św. Brata Alberta, zaproszonych gości, kuracjuszy i członków i sympatyków Towarzystwa,.

Po odsłonięciu pomnika odbyła sie Sesja Naukowa w Buskim Samorządowym Centrum Kultury na którym zaprezentowano publikację Franciszka Rusaka " Leszek Czarny 1240-1288".

Warto pochwalić się osiągnięciami członków Towarzystwa którzy za działalność społeczną są corocznie nominowani przez Kapitułę do zaszczytnego Tytułu Buskowianina Roku i Statuetki Siewcy.

W 2010 tytuł zdobył Piotr Kaleta -wiceprezes Towarzystwa, w 2013 - Leszek Gadawski - Prezes TMB a w 2014 - Bogdan Ptak -członek Zarządu TMB.

Osobami nominowanymi do tytułu byli także : Alicja Bednarska - wiceprezes TMB, Tadeusz Ura - wiceprezes TMB i Franciszek Rusak - honorowy Prezes Towarzystwa.

Z okazji jubileuszu 30- lecia TMB Zarząd Towarzystwa złożył wnioski do Wojewody Świętokrzyskiego o nadanie przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych dla najbardziej aktywnych ,działających społecznie członków TMB. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Franciszek Rusak. Złoty Krzyż Zasługi - Leszek Gadawski, Srebrny Krzyż Zasługi - Tadeusz Ura i Ireneusz Mazur- były wybitny trener reprezentacji Polski w siatkówce seniorów i juniorów a obecnie dziennikarz, ekspert siatkówki i komentator.

TMB w ramach swojej działalności zorganizowało kilka wycieczek krajowych i zagranicznych min. do Parlamentu Europejskiego w Brukseli która odbyła się dzięki wydatnej pomocy dr Czesława Siekierskiego - posła do Parlamentu Europejskiego, oraz brało udział w wycieczkach organizowanych przez Bogusławę Majcherczak - członka Zarządu TMB za granicę ; do Wiednia, do Budapesztu, na Ukrainę , na Litwę, do Białorusi i wycieczkach krajowych do Wieliczki, do Bałtowa i innych regionów kraju .

Obecnie najważniejszymi zadaniami TMB do których realizacji Towarzystwo przystąpi w najbliższym okresie są: 

- renowacji Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Widuchowskiej w Busku-Zdroju z inicjatywy mieszkańca Warszawy Zygmunta Okoniewskiego, który też zadeklarował pomoc przy tym przedsięwzięciu .

Prace renowacyjne będą polegały na uporządkowaniu terenu byłego cmentarza, jego ogrodzenie, wybudowaniu na jego środku lapidarium z resztek macew oraz przytwierdzenie na frontowej ścianie ogrodzenia tablic opisujących to miejsce.

Jedna z tablic będzie poświęcona ofiarom egzekucji przeprowadzonych przez hitlerowców w okresie okupacji na mieszkańcach Buska żydowskiego i polskiego pochodzenia.

- budowa "Rozety" przy wejściu do Parku Zdrojowego , na której oprócz zaznaczonych stron świata będą wpisane znane miejscowości leżące w kraju i za granicą z podaniem odległości jaka dzieli je od Buska - Zdroju

-budowa pomnika - fontanny królowej Jadwigi- jak głoszą kronikarze z okresu średniowiecza , pierwszej kuracjuszki naszego miasta

- wykonanie ławeczki dr Szymona Starkiewicza założyciela " Górki" w ramach prac renowacyjnych na terenie parku rozciągającego się wokół Szpitala " Górka"

- rozszerzenie funkcji Alei Mickiewicza poprzez utworzenie szlaku turystycznego po lewj stronie alei idąc od rynku w kierunku Zdroju .

Propozycja dotyczy stworzenia koncepcji, która konsekwentnie kontynuowałby stan istniejący przez lokowanie na cokole rzeźb w formie popiersia z brązu, lub innego trwałego materiału, postaci zasłużonych dla Buska - Zdroju i godnych upamiętnienia .

Każda rzeźba miałaby określoną wysokość , a cokół byłby znormalizowany i ujednolicony wysokością, szerokością oraz materiałem z którego będzie wykonany - popiersie z brązu, cokół z kamienia.

Na cokole zamieszczona byłaby tabliczka z opisem dotyczącym biografii i dokonań portretowanej osoby.

Ujednolicenie obiektów formą i wielkością sprawi przejrzystość i czytelność koncepcji .

Decyzja o wyborze wyróżnionej osoby zapadałaby z inicjatywy społecznej i zatwierdzonej przez Radę Miejską, przykładowe kandydatury : dr Szymon Starkiewicz, Władysław Godzwon, Krystyna Jamroz, Stefan Komenda.

Towarzystwo Miłośników Buska nacodzień współpracuje z Towarzystwami Regionalnymi, wzięło udział w X Sejmiku Regionalistów Świętokrzyskich w Kielcach / Tadeusz Ura i Janusz Rozborski/, w 2014 r gościło w swojej siedzibie " Hotelu pod Świerkiem" przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej na czele z Burmistrzem tego miasta, współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Niepołomic.

Corocznie na początku roku Zarząd TMB organizuje spotkania Noworoczne w celu podsumowania działalności Towarzystwa za dany rok kalendarzowy oraz przedstawienia planów pracy na rok następny.

Wszystko to odbywa się w przyjaznej atmosferze z udziałem zaproszonych władz samorządowych, gości w tym osób sponsorujących to spotkanie : Mieczysława Sasa. Kazimierza Krzemińskiego i Prezesa PSS " Społem" Józefa Żurka którym serdecznie chcemy podziękować.

Dzięki ogromnemu osobistemu zaangażowaniu Wiceprezesa TMB Tadeusza Ury kilkanaście lat temu przy pomocy uczniów Zespołu Szkół Techniczno -Informatycznych założono stronę internetową Towarzystwa na której dokumentuje się działalność i historię TMB oraz przedstawia aktualne wiadomości i informacje dotyczące Towarzystwa Buska -Zdroju i regionu.

Strona internetowa cieszy się duża popularnością i zainteresowaniem społeczności lokalnej i kuracjuszy . jest także przysłowiowym ' Oknem na świat " dla naszego Towarzystwa.

Dzięki stronie internetowej historia. bieżąca działalność TMB i wydarzenia i informacje o Busku docierają do internautów w całym kraju jak i zagranicą.

Przedstawiliśmy tylko zasadnicze punkty z działalności TMB w okresie kadencji 2011 - 2016 oraz przypomnieliśmy kilka faktów z historii Towarzystwa, resztę spraw i informacji mam nadzieję przedstawią uczestnicy dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Członków podczas dyskusji nad sprawozdaniami.

Opracował: Janusz Rozborski,

A.D. 2016.02.16

')

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności