Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków TMB

Dodane przez Tadeusz Ura, 19 luty 2016

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju odbytego w dniu 16 lutego 2016r

Zebranie otworzył Prezes Leszek Gadawski, witając członków Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju – zwanego w dalszej części niniejszego protokółu Towarzystwem – oraz przybyłych Gości.

Przedstawił zaproponowany przez ustępujący Zarząd Towarzystwa porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie wyróżnień i odznaczeń.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
 4. Wybór Komisji Wniosków.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie z działalności statutowej Towarzystwa za lata 2011-2015.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 9. Przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2019.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał i wniosków.

Zarząd proponował uchwalenie zmian w statucie Towarzystwa w ramach punktu 12-tego.

Czesław Bednarski zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku poprzez dodanie odrębnego punktu 9a) dotyczącego uchwalenia zmian w statucie Towarzystwa w brzmieniu zgodnym z wersją przedstawioną Członkom z wymaganym statutem wyprzedzeniem, z ewentualnymi zmianami zaproponowanymi przez Walne Zgromadzenie.

Pozwoli to na dokonanie wyboru władz statutowych zgodnie  z nową wersją statutu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Zarząd zwrócił się do uczestników Zgromadzenia o uczczenie minutą ciszy pamięć osób które zmarły w ostatnich lat, a zapisały się na trwałe w historii oraz pamięci mieszkańców i goszczących w Buska-Zdroju osób.

Byli to Honorowi Członkowie Towarzystwa:

- Leszek Marciniec,

- Prymas Polski kardynał Józef Glemp,

- Maria Fołtyn,

- Konstanty Miodowicz,

- Barbara Hesse-Bukowska,

- Bogusław Kaczyński.

Ad.2.

Ustępujący Zarząd uhonorował:

- Kazimierza Kucharskiego - Złotą Honorową Odznakę Towarzystwa,

- Macieja Dutkiewicza – Srebrną Honorową Odznakę Towarzystwa,

- Bożentynę Pałkę-Koruba – Honorową Statuetkę Towarzystwa oraz listem  z podziękowaniem za współpracę i okazywane wsparcie Towarzystwu w czasie pełnienia zaszczytnej funkcji Wojewody Świętokrzyskiego.

Ponadto listy z podziękowaniami przekazano na ręce osób które wyróżniały się przyjazną współpracą, pomocą sponsorską na rzecz Towarzystwa i realizowanych przez nie przedsięwzięć:

- Komenda Hufca ZHP,

- Mieczysław Sas,

- Wojciech Legawiec,

- Grzegorz i Mariusz Wójcikiewicz,

- Franciszek Rusak,

- Kazimierz Krzemiński,

- Marian Kopała.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał Kazimierz Kucharski - pierwszy prezes Towarzystwa.

Dziękując za okazane uznanie zasług i otrzymane wyróżnienia, przypomniał pierwsze lata funkcjonowania Towarzystwa,  okoliczności i idee przyświecającego jego powstaniu, osoby które wyróżniły się w tamtym okresie zaangażowaniem własnego czasu, środków i autorskimi inicjatywami, pierwsze realizowane przedsięwzięcia.

Zaapelował o wzmożenie działań na rzecz realizacji działań prorozwojowych, skierowanych również do ludzi młodych.

Zaproponował utworzenie w Busku-Zdroju Centrum Rozwoju Ponidzia, które zrzeszałoby wokół wspólnych celów powiaty: buski, kazimierski i pińczowski.

Cele należałoby określić w miarę precyzyjnie i występować wspólnie o pozyskanie środków pomocowych na ich realizację.

Ideę uznano za wartą realizacji po uprzednim jej dopracowaniu.

Nad pomysłem i możliwościami jego realizacji pochyli się nowo wybrany Zarząd.

Ad.3.

Na funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków – zwanego w dalszej części Zgromadzeniem - zaproponowano kandydaturę Janusza Rozborskiego, który wyraził zgodę.

Nie zgłoszono innej kandydatury.

W głosowaniu jawnym Janusz Rozborski został wybrany jednogłośnie.

Na funkcje protokolanta zgłoszono kandydaturę Czesława Bednarskiego.

Wybrany został jednogłośnie wobec braku zgłoszenia innej kandydatury.

Ad.4.

Do Komisji Wniosków zgłoszono kandydatury: Danuty Bobowiec, Piotra Heroka,  Stanisława Przodo.

W głosowaniu zyskały one jednogłośna akceptację.

 Ad.5.

Przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Podano kandydatury:

Henryka Radosza,

Jerzego Radziwolskiego,

Edmunda Juszczyka.

Po wyrażeniu przez kandydatów zgody zostało przeprowadzone głosowanie.

Skład Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Komisja ze swego składu wybrała przewodniczącego w osobie Henryka Radosza.                 

Po zapoznaniu się z listą członków oraz potwierdzoną własnoręcznymi podpisami listą obecności,

Komisja stwierdziła, że na 28 członków obecnych jest 21, więc Zgromadzenie jest prawomocne do ustalenia zmian w Statucie, dokonania wyboru nowych władz oraz podejmowania uchwał.

Ad.6.

Sprawozdanie z działalności statutowej Towarzystwa za lata 2011-2015, w imieniu ustępującego Zarządu przedstawiła Alicja Bednarska – treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1. do niniejszego protokołu.

Ad.7.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Jerzy Fabiański.

Komisja nie wniosła negatywnych uwag i ocen.

Pracę Zarządu oceniła wysoko, wnioskując o udzielenie

ustępującemu Zarządowi absolutorium, oraz wnioskując o wyróżnienie członków ustępującego Zarządu Srebrnymi Honorowymi Odznakami TMB.

Wniosek o udzielenie absolutorium głosowany będzie po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 2.  do niniejszego protokołu.

Ad.8.

W trakcie dyskusji nad przedstawionymi  sprawozdaniami głos zabrali:

- Henryk Radosz – podziękował w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy za aktywny udział w rozwój naszego miasta, wnoszone inicjatywy; wyraził swe uznanie za wykazaną w sprawozdaniu ogromną różnorodność i intensywność podejmowanych działań; o docenianiu zaangażowania i celności realizowanych działań przez lokalna społeczność może zaświadczać również lista laureatów i wyróżnionych w kolejnych edycjach plebiscytu na „Buskowianina Roku”,

-ks. Marek Podyma wyraził swe uznanie dla dokonań Towarzystwa, które w całej krasie przedstawione zostały w wygłoszonym sprawozdaniu; wyrażając swe uznanie na przeprowadzaną ze środków uzyskanych podczas kwest na cmentarzy parafialnym odnowę nagrobków osób które zapisały się w historii naszego miasta,

Ad.9.

W związku z nie wniesieniem w dyskusji zastrzeżeń do działalności Zarządu Towarzystwa w latach 2011-2015 Jerzy Fabiański ponownie przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wniosek został poddany głosowaniu i został wraz z wnioskiem o przyznanie Srebrnej Honorowej Odznaki TMB dla członków ustępującego Zarządu przyjęty jednogłośnie. Uchwały 1 i 2  w załączeniu / załączniki nr 3 i 4 /

Ad.9a.

Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do uczestników z prośbą zgłaszania swych uwag do przesłanej do członków oraz zamieszczonej na stronie internetowej TMB wersji zmian w statucie Towarzystwa.

Stanisław Walasek zgłosił propozycję dokonania uzupełnienia § 5. w punkcie 1 poprzez dodanie po słowach: „w sprawach dotyczących życia społecznego ..” wyrazu: „gospodarczego..

” Wniosek poddano pod głosowanie i został on przyjęty jednogłośnie.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał nową jednolitą treść statutu Towarzystwa pod głosowanie – został on przyjęty jednogłośnie – uchwała w załączeniu.  

Uchwała nr 3 / załącznik nr 5 / oraz uchwalony nowy tekst Statutu / załącznik nr 6 / w załączeniu .

Ad.10.

Przystąpiono do przeprowadzenia wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2019.

Ponieważ nowo uchwalony Statut dopuszcza wariantowo liczebność składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie proponowanej ich liczby w kadencji 2016-2020.

Zaproponowano utrzymanie dotychczasowej liczby 11 członków Zarządu oraz ograniczenie liczby członków Komisji Rewizyjnej do osób 3.

Propozycje zostały przyjęte jednogłośnie – uchwała w załączeniu – uchwała nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dotychczasowy przewodniczący zarekomendował skład Zarządu z zakończonej kadencji 2011-2015 na listę wyborczą do nowego Zarządu plus Czesław Bednarski. Kandydaci w osobach:

Alicja Bednarska, 

Tadeusz Ura,

Janusz Rozborski,

Czesław Bednarski,

Bogdan Ptak,

Bogumiła Majcherczak,

Tadeusz Korepta,

Piotr Kaleta,  

Andrzej Włodarczyk,

Wojciech Sołtysiak

wyrazili zgodę na kandydowanie.

Tadeusz Ura zgłosił kandydaturę Leszka Gadawskiego, który również wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Zgromadzenia kilkakrotnie powtórzył prośbę o zgłaszanie kolejnych kandydatur.

W związku z tym, iż takowe nie padły, zamknięto listę.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatury:

Tadeusza Oryniaka,

Jerzego Fabjańskiego,

Danuty Bobowiec.

Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wobec braku zgłoszenia innych kandydatur Przewodniczący zamknął listę i zarządził głosowanie.

Kandydaci zostali wybrani przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Pozostali głosowali za wyborem głoszonych kandydatów – uchwały nr 5 i 6  w załączeniu – załączniki nr 8 i 9.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 5- minutową przerwę na ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Po przerwie ogłoszono dokonane uzgodnienia.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes – Leszek Gadawski,
 2. V-ce Prezes – Alicja Bednarska,
 3. V-ce Prezes – Tadeusz Ura,
 4. Skarbnik – Janusz Rozborski,
 5. Sekretarz – Czesław Bednarski,
 6. Członek Prezydium – Bogusława Majcherczak,

Członkowie Zarządu:

 1. Tadeusz Korepta,
 2. Piotr Kaleta,
 3. Bogdan Ptak,
 4. Andrzej Włodarczyk,
 5. Wojciech Sołtysiak.

Uchwała nr 1 Zarządu TMB w załączeniu – zał. nr 10.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się jak niżej:

 1. Przewodniczący – Jerzy Fabijański,
 2. V-ce Przewodniczący – Tadeusz Oryniak,
 3. Sekretarz – Danuta Bobowiec.

Uchwała nr 1 Komisji Rewizyjnej TMB w załączeniu – zał. nr 11

Przewodniczący pogratulował nowo wybranym władzom Towarzystwa i przekazał przewodniczenie Zgromadzeniu Prezesowi Leszkowi Gadawskiemu.

Prezes podziękował za okazane zaufanie, zadeklarował pełne zaangażowanie z realizację statutowych obowiązków w nowo rozpoczętej  kadencji i zaprosił  do dyskusji na temat proponowanych kierunków działalności Towarzystwa.

Ad.11.

- ks. Marek Podyma poparł inicjatywę uporządkowania i nadania właściwej rangi również zaniedbanym, żeby nie powiedzieć zapomnianym cmentarzom:tzw. żydowskiemu na którym spoczywają nie tylko wyznawcy judaizmu, ale również chrześcijanie,  jak również cholerycznemu.

W pełni poparł inicjatywę rozpoczęcia prac na terenie cmentarza „żydowskiego”oferując swe zaangażowanie w uświadamianie społeczeństwu konieczności uszanowania miejsc pochówku bez względu na wyznania osób pochowanych oraz zaapelował do uporządkowania terenu cmentarza cholerycznego, z ewentualnym przeniesieniem zachowanych doczesnych szczątków na teren cmentarza parafialnego i złożenie we wspólnym grobowcu.

Zwrócił się  z apelem do Towarzystwa, aby włączyło się czynnie w dokończenie przerwanej realizacji hospicjum na Terenia Buska-Zdroju.

Rosnący udział ludzi starych i schorowanych w ogólnej liczbie mieszkańców czyni tą inwestycję nieodzowną.

- Andrzej Włodarczyk podjął temat budowy hospicjum, popierając ideę, przywołując swe doświadczenia swej pracy w hospicjum poza Buskiem-Zdrojem; Zaznaczył, że w Towarzystwie tkwi siła wynikająca z zaufania okazywanego przez mieszkańców m.in. podczas wielokrotnie przeprowadzanych kwest; ludzie dzielą się pieniędzmi gdyż mają zaufanie, że środki te zostaną dobrze, gospodarnie wydane, gdyż Towarzystwo wykazuje się rzetelnością i przejrzystością swych działań, w tym gospodarki finansami.

- Czesław Bednarski zaapelował do przyszłego Zarządu, aby podjęto szerokie działania dla odmłodzenia składu, aby Towarzystwo w niedalekiej przyszłości nie przekształciło się w typową „radę starców”.

Projekt statutu, który będzie uchwalany zakłada wiele form działania, które należ angażować ludzi młodego pokolenia.

Nie tyle uczniów, którzy po ukończeniu szkół średnich wyjeżdżają kontynuować naukę w ośrodkach akademickich i  w zdecydowanej większości nie wracają podejmując pracę w ośrodkach gwarantujących pracę i wyższe zarobki.

Należy starać się stwarzać warunki do włączania się ludzi młodych, którzy podjęli pracę lub poszukują ją w Busku-Zdroju, tutaj widząc swą przyszłość. podsuwając im tematy i zadania, których realizacja może być dla nich ciekawa i atrakcyjna.

Ponadto zwrócił się do Henryka Radosza, jako przedstawiciela Burmistrza Miasta i Gminy aby  pozytywnie odniósł się do złożonej przez Zarząd prośby o wsparcie poprzez zakup sadzonek drzew dla kolejnych wyróżnionych zasadzeniami w Alei Drzew Wielkich, oraz opiekę szczególnie pieczołowitą w okresie pierwszych kilku lat po zasadzeniu ze strony Zakładu Komunalnego.

Uzyskał zapewnienie, udzielenia realnej  pomoc we wskazanym zakresie.

Pomoc zadeklarował również Stanisław Walasek,

- Stanisław Walasek zwrócił się do uczestników Zgromadzenia, aby włączyli się w  wyjaśnianie faktycznej roli Feliksa Rzewuskiego w powstaniu uzdrowiska w Busku-Zdroju; oświadczył że przekazał najnowsze opracowanie z zakresu historii Buska w tym uzdrowiska, które prezes „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. zobowiązał się wydać i dystrybuować.

Ad.12.

Na zakończenie przegłosowano jednogłośnie uchwałę nr 7 uchwalającą program i kierunki działania Towarzystwa Miłośników  Buska – Zdroju  na lata 2016 – 2020 

')

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności