Zjazd Absolwentów I LO im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju

Dodane przez Tadeusz Ura, 16 czerwiec 2018

Zjazd Absolwentów I LO im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju rozpoczął się w piątek 15 czerwca i będzie trwał do 17 czerwca 2018 r. odbył się Jubileuszowy IX Zjazd Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju z okazji 100-lecia szkoły.

W pierwszym dniu Zjazdu, tj. 15 czerwca (piątek)  o godz. 16.00 w kościele p.w. NP NMP w Busku-Zdroju, odprawiona została okolicznościowa msza św. przez absolwenta naszej szkoły, ks. biskupa Andrzeja Kaletę.

Od godz. 17.30 do 19.00 odbyły się rozgrywki sportowe w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszykówka i „Kościuszkowska mila absolwenta” (10 okrążeń boiska).  

O godz. 19.00 na placu szkolnym, odbyło się uroczyste otwarcie zjazdu a po nim ognisko (grill, ogródki gastronomiczne).

W sobotę o godz. 12.30 dokonano uroczystego nadania ulicy, pomiędzy I LO a budynkiem poczty, imienia Józefa Czernikiewicza.

O godz. 13.00 nastąpiło wyjście na cmentarz – odwiedzenie grobów zmarłych nauczycieli.

W drugim dniu odbędzie się uroczysty bal w Pałacu w Konarach (8,5 km od Buska) – rozpoczęcie balu o godz. 20.00.

Zjazd Absolwentów zakończy spektakl Teatru Hades, który odbędzie się w niedzielę o godz. 13.00 w szkolnej sali teatralnej.

Szczegółowy harmonogram Zjazdu zostanie opublikowany w późniejszym terminie, na stronie internetowej szkoły: www.lobusko.pl ,oraz lokalnej prasie.

Kontakt: tel.: 41-378-36-53 (sekretariat), 41- 378- 35-47 (internat)

 

Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju

Początki Gimnazjum, bo taką początkowo nazwę nosiła szkoła, były związane ze Stopnicą, gdzie po pierwszej wojnie światowej, dzięki staraniom miejscowej ludności, rozwinęło swoją działalność Koło Polskiej Macierzy Szkolnej.

Podjęto wówczas śmiałą decyzję utworzenia w Stopnicy szkoły średniej, która służyć miała mieszkańcom okolicznych wsi i miasteczek.

Przedsięwzięcie było bardzo odważne.

Polska wychodziła z długiej otchłani rozbiorów, a odzyskujące niepodległość państwo nie mogło udzielić pomocy.

Pomysłodawcą i motorem całego przedsięwzięcia był Franciszek Dziedzic, który stanął na czele komitetu ds. szkoły średniej.

Warunki, jakie należało spełnić, były bardzo wygórowane: potrzebna była kadra i dyrektor legitymujący się wyższymi studiami, i praktyką pedagogiczną, a także odpowiednia baza szkolna i co najważniejsze, pieniądze na utrzymanie placówki.

Z pomocą pośpieszyła miejscowa ludność, która dobrowolnie opodatkowała się, tworząc fundusz umożliwiający otwarcie szkoły.

Szkoła rozpoczęła zajęcia 1 września 1918r., zajmując zaledwie 3 sale, a naukę w niej zapoczątkowało 80 uczniów w klasach 1 i 2 ośmioklasowego gimnazjum.

Szkołą kierował Władysław Szychulski.

W 1920r. szkoła popadła w tarapaty finansowe, z których uratował ją Sejmik Powiatowy w Busku, przejmując i dofinansowując gimnazjum.

Z dniem 1 września 1920r. nowym dyrektorem został Michał Kińczyk, z wykształcenia historyk i osobisty przyjaciel premiera Wincentego Witosa.

Dzięki ofiarnej pracy dyrektora i zespołu pedagogicznego szkoła zdobyła sobie uznanie społeczeństwa.

Dyrektor wprowadził niezwykle istotną zmianę, mianowicie koedukację.

Tak więc z dniem 1 IX 1923r. do szkoły uczęszczać zaczęły dziewczęta.

W tym też roku szkołę i region buski zaszczycił swoją wizytą ówczesny premier rządu polskiego, wspomniany już Wincenty Witos.

W latach 1923- 1927 miały miejsce częste zmiany dyrekcji. Kolejno dyrektorami byli: Henryk Paniewski, Bronisław Oszubski i Tadeusz Dybczyński.

Bardzo ważnym wydarzeniem była pierwsza matura, przystąpiło do niej 10 abiturientów, zdał tylko jeden, Józef Dąbrowski, późniejszy doktor chemii.

W 1929 roku znów miała miejsce zmiana dyrektora, którego stanowisko objął Adam Wilusz, polonista z wykształcenia.

W tym czasie w szkole zaczął działać chór, zespół muzyczny, teatrzyk szkolny; uczniowie brali udział w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach kółek naukowych.

Rozwój szkoły został zahamowany przez wybuch kryzysu gospodarczego, który nie ominął także naszego regionu.

Wysokie opłaty, szalejąca inflacja, spowodowały spadek frekwencji młodzieży uczącej się, która nie była w stanie utrzymać się finansowo w tak ciężkich warunkach.

Planowano nawet rozwiązać gimnazjum, podjęto stosowną uchwałę, która po burzliwej dyskusji została uchylona.

Kłopoty natury finansowej nie uległy jednak poprawie, a jako ostateczny środek ratowania gimnazjum uznano, przenosiny szkoły do Buska. 30 stycznia 1933r. sejmik powiatowy, obradujący pod presją starosty Feliksa Tarnogórskiego, podjął odpowiednią uchwałę.

Mimo licznych protestów ze strony mieszkańców Stopnicy, pierwsze zajęcia roku szkolnego 1933 – 34 rozpoczęły się już w Busku–Zdroju.

W 1934r. z inicjatywy dyrektora i grona nauczycielskiego szkole nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym też roku rozpoczęto reformę szkolnictwa w Polsce, która objęła także Busko.

Zmiany przeprowadził nowy dyrektor- polonista Stanisław Rączka.

Powstało wówczas 4- letnie gimnazjum i 2- letnie liceum z wydziałem humanistycznym i matematyczno – fizycznym.

Rosła też liczba młodzieży uczącej się w szkole, w latach 1936/37 osiągając liczbę 206 uczniów.

Zorganizowano internat i bursę w wydzierżawionej na ten cel willi ,,Wersal”.

Do wybuchu wojny Gimnazjum i Liceum stopnicko – buskie opuściło 231 maturzystów.

6 listopada 1939r. Gimnazjum i Liceum decyzją administracji niemieckiej zostało zamknięte.

Dyrektor Stanisław Rączka i część nauczycieli z obawy przed aresztowaniem opuścili miasto.

Budynek szkoły został zajęty przez niemieckie starostwo.

Mimo okupacji nauka była kontynuowana w tajnym Gimnazjum i Liceum zorganizowanym przez dyrektora Józefa Lisaka.

Zaraz po opuszczeniu Polski przez Niemców zaczęto zbierać zapisy do Gimnazjum i Liceum w Busku.

Tylko dzięki olbrzymiemu wysiłkowi mieszkańców udało się doprowadzić szkołę do stanu umożliwiającego rozpoczęcie zajęć.

Duży trud włożyli nauczyciele, którzy mimo fatalnych warunków poświęcili się bez reszty ucząc młodzież, która stawiła się bardzo licznie na otwarcie roku szkolnego 1945/46.

W kwietniu 1945r. Józef Lisak w obawie przed aresztowaniem przez UB musiał opuścić stanowisko dyrektora.

Jego miejsce zajął Antoni Władysław Godzwon, oficer WP, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego.

Z początku 1945r. szkołę upaństwowiono.

W czerwcu 1946r. miało miejsce uroczyste wydarzenie – przed gmachem szkoły ustawiono pomnik Tadeusza Kościuszki, który był przechowywany przez całą okupację przez mieszkańców Buska.

W tym też roku, dyrektor A. Godzwon wystąpił z inicjatywą utworzenia na bazie Gimnazjum i Liceum nowej szkoły – Liceum Pedagogicznego.

Zabiegi te zakończyły się sukcesem, w roku szkolnym 1946/1947 czteroletnie Liceum Pedagogiczne rozpoczęło swoją działalność.

Po wprowadzeniu się do osobnego budynku, Liceum Pedagogiczne usamodzielniło się, a następnie w latach sześćdziesiątych przekształcone zostało w Studium Nauczycielskie, to z kolei w Technikum Chemiczne, a obecnie znajduje się tam Zespół Szkół Ponadpodstawowych.

Dzięki staraniom Antoniego Godzwona rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego, który został ukończony w 1966r.

W listopadzie 1966r. Antoni Władysław Godzwon zmarł, a ciężar kierowania szkołą przejął pełniący od 1962r. funkcję zastępcy dyrektora Bogdan Orłowski.

Zastępcami jego byli kolejno: Zbigniew Sobota i Henryk Moćko.

Zgodnie z reformą w roku 1967 w buskim liceum wprowadzono klasy profilowane: matematyczno – fizyczną, podstawową, biologiczno – chemiczną i humanistyczną.

Podczas uroczystości z okazji 50 – lecia placówki decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach nadano szkole imię Tadeusza Kościuszki.

W latach 1976/77 zbudowano i zmodernizowano boiska szkolne, zapewniając odpowiednią bazę do prowadzenia zajęć kultury fizycznej.

W 1979r. w budynkach znajdowały się dwie szkoły, gdyż decyzją Kuratorium Oświaty utworzono Zespół Szkół, w skład którego wchodziło Liceum Ogólnokształcące i Medyczne studium Zawodowe.

Dyrektorem Zespołu został Bogdan Orłowski, zastępcami zaś pełniący nadal swą funkcję Henryk Moćko i reprezentująca MSZ mgr Jadwiga Rubacha.

Sytuacja bardzo się skomplikowała, ciasnota nie pozwalała na rozwój żadnej ze szkół.

Aby wyjść z tej opresji, zaczęto budowę budynku specjalnie dla Medycznego Studium Zawodowego oraz budowę pionu sanitarnego i łącznika, który miał połączyć ze sobą stary i nowy budynek.

W roku 1982 Medyczne Studium Zawodowe wprowadziło się do nowego budynku.

Budowę łącznika zakończono za kadencji dyr. Henryka Moćki, który objął to stanowisko po odejściu swojego poprzednika.

Funkcję zastępcy objął wówczas Franciszek Majcher.

To właśnie za kadencji dyrektora Moćki szkoła wkroczyła do nowej Polski, choć okres przełomu, czyli lata 1989/1990, na pewno nie był łatwy.

Od 1 września 1991r. funkcję dyrektora objął Lucjan Defratyka.

Wicedyrektorem pozostał Franciszek Majcher. Dyrektor Defratyka kierował szkołą z bardzo dobrym skutkiem przez 11 lat.

W roku 1999 nowym wicedyrektorem została Anna Kolarz, która tę funkcję pełni do chwili obecnej.

W roku 2002 nowym dyrektorem 80 – letniego już liceum został były uczeń i nauczyciel Jarosław Dębicki.

Sześcioletnia kadencja nowego dyrektora obfitowała w kolejne wyzwania edukacyjne w postaci organizacji Nowej Matury.

Do pierwszego, przeprowadzonego w nowej formie egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 przystąpiło 277 abiturientów. Zdało 100% maturzystów.

Dyrektor Jarosław Dębicki podjął również inicjatywę budowy nowej hali sportowej.

Uroczyste otwarcie i przekazanie obiektu sportowego do użytku nastąpiło we wrześniu 2006r.

Dzięki temu szkoła posiada obecnie wyjątkowo nowoczesną infrastrukturę.

Od stycznia 2008 roku funkcję dyrektora pełni kolejny absolwent i nauczyciel szkoły, Tomasz Galant.

Uczniowie naszego liceum uczestniczą systematycznie w różnych olimpiadach przedmiotowych, konkursach recytatorskich, zawodach sportowych, konkursach radiowych.

Liceum od samego początku należy do wiodących placówek oświatowych w regionie i utrzymuje swoją wysoką pozycję.

tekst: Barbara Galant

źródło: lobusko.pl

 

Renowacja Cmentarzy w Busku-Zdroju

ZREALIZOWANE PRACE KONSERWATORSKIE NA CMENTARZU PARAFIALNYM W BUSKU-ZDROJU PRZEZ TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BUSKA Z COROCZNYCH KWEST ZBIERANYCH PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM W BUSKU-ZDROJU

1/CMENTARZ ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W I WOOJNIE ŚWIATOWEJ

2/GROBOWIEC FELIKSA RZEWÓSKIEGO

3/OBELISK DR. LEOPOLDA BYRKOWSKIEGO

4/GROBOWIEC DR. JANA CHUDERSKIEGO

5/GROBOWIEC ZDISŁAWA ZEMŁY

6/GROBOWIEC BRZUCHALA SIKORSKIEGO

7/KOPIEC

8/GROBOWIEC RODZINY GAŁDZIŃSKICH

9/GROBOWIEC ZBRODNI HITLEROWSKICH Z 1943 r.

10/OBELISK PODPUŁKOWNIKA P.P. BOGDANOWA

11/GROBOWIEC DR. SZYMONA STARKIEWICZA

12/GROBOWIEC RODZINY ZWOLSKICH

13/GROBOWIEC RODZINY HONOWSKICH

14/GROBOWIEC MICHAŁA BYSZEWSKIEGO

15/INSTALACJA P.POŻ PRZY KOŚCIÓŁKU ŚW. LEONARDA

16/GROBOWIEC KONRADA JANOTY

17/GROBOWIEC RODZINY KRYSTYNY JAMROZ

18/GROBOWIEC DR. ZYGMUNTA ŻUBRA

19/GROBOWIEC INŻ ADAMA KOZAKA

20/GROBOWIEC ROMANA SZYMAŁY

21/Z Winczakiewiczów Filomena

22/Michał z Bronikowa Bronikowski Obywatel Ziemski urodzony w Łatanicach 12.08.1853r. zm. 21.11.1910r.

23/Tomasz Krulikiewicz Kapitan Kawalerów Orderów

24/Miejsce przechowywania rzeźb, nagrobków, pomników.

a/Pomnik - Wojciech Warchołowski zm. 12.04.1914r. /przeniesiony pod mur /

b/Pomnik - Tomasz Królikiewicz . /przeniesiony pod mur /

c/ Miejsce usytuowania tablicy TMB ( zdjęcie z lotu ptaka z zaznaczonymi grobami po remoncie

25/Grobowiec  Stefana Moroza i Ireny Turzańskiej - nauczyciele L.O. w Busku-Zdroju 

WYCIĄG Z HISTORII ODDZIAŁU

PTK

W 1933 w buskim gimnazjum powstaje Szkolne Koło Krajoznawcze założone przez przybyłą wówczas z Krakowa młodą nauczycielkę Zofię Waszkiewiczównę.

Koło to zostało zarejestrowane przy Krakowskim Oddziale PTK.

Zofia Waszkiewiczówna, później Zofia Bogoń, razem z Ireną Turzańską i innymi nauczycielami - organizowali wycieczki dla młodzieży szkolnej.

PTTK

Projekt założenia Oddziału PTTK w Busku podał dr Jerzy Żelichowski, będący członkiem PTTK w Kielcach. 24 lutego 1956 r. grupka zapaleńców, miłośników turystyki m.in. Irena Turzańska, Zofia Bogoń, Henryk Moćko spotkała się na I wspólnym zebraniu organizacyjnym.

Pierwszy Zarząd Oddziału ukonstytuował się w składzie:

  1. Dr Jerzy Żelichowski – Prezes
  2. Prof. Irena Turzańska – Wiceprezes

18.06.1956 r. odbyło się zebranie organizacyjne Komisji Turystyki Pieszej Nizinnej i Górskiej, na której obecni byli, prócz inicjatorki prof. Turzańskej przedstawiciele kół: przy Służbie Zdrowia - Dr Wojciechowska, przy NBP – Dobrowolska, przy PSOiW – Krzyżanowska, przy Wydziale Oświaty. 

Przewodniczącą komisji została prof. Irena Turzańska.

14.08.1956 r. powołano Koło przy Wydziale Oświaty – przewodniczącą została Maria Zaremba, zastępcą Irena Turzańska.

Członkowie Oddziału brali udział w Zjazdach Okręgu i Zarządu Głównego PTTK. 05.09.1956 r. Prof. Irena Turzańska weszła w skład Zarządu Okręgu.

08.03.1957 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału, Prezydium Zarządu zostało ukonstytuowane 29.03.1957  w osobach:

1. inż. Ryszard Jaworski – Prezes Zarządu

2. Irena Turzańska – I Wiceprezes

21.10.1957 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału

W wyniku wyborów Prezesem Zarządu Oddziału wybrano prof. Irenę Turzańską.

Zarząd po przewodnictwem Prezesa Ireny Turzańskiej czynił m. in. starania o urządzenia stanicy wodnej w Nowym Korczynie.

20.02.1959 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału.

Członkiem Zarządu oraz przewodniczącą Komisji Turystyki Pieszej została Irena Turzańska.

W 1960 r. prof. Irena Turzańska tworzy na nowo Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne przy Liceum Ogólnokształcącym w Busku.

Grochowiska styczeń 1960 – wycieczka piesza SKKT przy LO w Busku

19.05.1961 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału.

Józef Przyborowski – Prezes

Irena Turzańska – Wiceprezes

19.04.1963r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze:

1. Józef Przyborowski – Prezes Zarządu

2. Irena Turzańska – Wiceprezes – kierownik Klubu

10.03 1965 r. - Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy:

Irena Turzańska – Członek Zarządu – opiekun SKKT.

W 1966r. Irenę Turzańską zwolniono z funkcji przewodniczącej Komisji Turystyki Pieszej, a na jej miejsce powołano do Zarządu Henryka Moćkę. 

Irena Turzańska została Wiceprezesem oddziału.

- srebrna odznaka WKKFiT /1963-1965

- medal „Za zasługi w turystyce”-  /1969

 

* KLIKNIJ W LINK L.O. BUSKO-ZDRÓJ *

https://www.youtube.com/watch?v=YJ2krVoDm5c

* KLIKNIJ W LINK DO FILMU O CMENTARZU *

https://www.youtube.com/watch?v=ux4B-MtoEHs&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=XHRibFlWByM&t=55s

https://www.youtube.com/watch?v=XHRibFlWByM

https://www.youtube.com/watch?v=S-ufOAT37q0

https://www.youtube.com/watch?v=ux4B-MtoEHs

 

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : ini_set(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/usr/home/realnetpl/domains/tmb.busko.pl/public_html:/tmp:/usr/share:/usr/local/share/pear:/dev)
in expression :
file : /usr/home/realnetpl/domains/tmb.busko.pl/public_html/files/.thumbs/2017_02_24_diabetycy/.e86461b0.ico(2) : eval()'d code(624) : eval()'d code