Zebranie Zarządu Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju

Dodane przez Tadeusz Ura, 23 listopad 2015

W dniu 23.11.2015r. o godzinie 17.30 w siedzibie Stowarzyszenia w Hotelu „Pod Świerkiem" w Busku-Zdroju odbyło się kolejne spotkanie Zarządu.

Protokół  z zebrania Zarządu TMB w dniu 23.11.2015r.

 1.Proponowany porządek zebrania:

2.Powitanie i przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia

3.Omówienie przebiegu kwesty na buskim cmentarzu.

4.Przedstawienie przez Zespół d/s planowania prac remontowych  propozycji nagrobków do wykonania w roku 2016, oraz koncepcji wykorzystywania środków uzyskiwanych podczas kwest w latach następnych.

5.Omówienie przedłożonej przez kol. B.Ptaka koncepcji rozszerzenia funkcji Alei Adama Mickiewicza.

6.Omówienie przygotowania Walnego Zgromadzenia Członków.

7.Sprawy różne,

Ad.1.

Prezes Zarządu Towarzystwa przywitał przybyłych na posiedzenie członków, a następnie przedstawił proponowany porządek zebrania. 

Został on przyjęty jednogłośnie,  w zaproponowanej wersji.

Ad.2.

Prezes podziękował członkom Zarządu za udział w przeprowadzeniu kwesty na cmentarzu w dniach 31.10. - 01.11. 2015r.

Zebrano łącznie kwotę 18.230,90 zł., którą pomniejszono  o 7% kwoty przekazane, zgodnie z obowiązującym porozumieniem, Komendzie Hufca ZHP w Busku-Zdroju.

Pozostałe środki przekazano na konto w BS w Busku-Zdroju.

Przedstawiony przez skarbnika Zarządu - kol. Janusza Rozborskiego wniosek o podjęcie przez Zarząd uchwały o pozostawieniu w dyspozycji Towarzystwa również 7% na ponoszone w ciągu roku koszty organizacyjno-administracyjne został przyjęty w formie uchwały jednogłośnie.

Ad. 3.

Zespół d/s planowania prac remontowych zaproponował wykonania w roku 2016 remontów nagrobków: Romana Szymały oraz Adama Kozaka.

Przedstawiono materiały dotyczące rekomendowanych kandydatur.

Głos zabrał kol. Andrzej Włodarczyk, który osobiście znał Romana Szymałę, popierając zgłoszoną propozycję.

Oba wnioskowane nagrobki zostały jednogłośnie przyjęte przez Zarząd do wykonania w roku 2016.

Zarząd zadecydował, że koszty wykonania każdego z nich nie powinien przekroczyć 5.000zł.

Wywiązała się dyskusja w wyniku której ustalono konieczność rozszerzenia koncepcji wykorzystania środków uzyskiwanych w wyniku kwest w kolejnych latach.

Aktualnie wyczerpuje się dotychczasowa koncepcja pełnego wykorzystania uzyskiwanych środków na prace remontowe na cmentarzu parafialnym oraz przy kościółku św. Leonarda.

Należy rozważyć możliwość wykonywania w przyszłości prac na części wspólnej cmentarza / brama, mur okalający, tablice informacyjne, alejki itp. /, finansowania wydawnictw o ludziach zasłużonych dla Buska-Zdroju oraz wykonywania na terenie miasta obiektów upamiętniających osoby szczególnie zasłużone, np. w formie tzw. "ławeczek" / na wzór istniejącej ławeczki Wojtka Bellona /, popiersi lub w innych formach.

Przyjęto wniosek kol. Andrzeja Włodarczyka dotyczący podjęcia prac przygotowawczych do wykonania ławeczki Szymona Starkiewicza, np. w ramach prowadzonych prac w parku przy szpitalu "Górka".

Należy przystąpić do poszukiwania osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych gotowych finansowo wesprzeć realizację.

Środki pozostałe z kwest mogłyby stanowić wkład Towarzystwa.

Ad.4.

Kol. Bogdan Ptak przedstawił koncepcję rozszerzenia funkcji Alei Adama Mickiewicza poprzez utworzenie szlaku historycznego po lewej stronie alei idąc od rynku w kierunku Zdroju.

Propozycja dotyczy stworzenia koncepcji, która konsekwentnie kontynuowałaby stan istniejący przez lokowanie na cokole rzeźb w formie popiersia z brązu, lub innego trwałego materiału, postaci zasłużonych dla Buska-Zdroju i godnych upamiętnienia.

Każda rzeźba miała by określoną wysokość (na wysokości oczu), a cokół byłby znormalizowany i ujednolicony wysokością, szerokością oraz materiałem z którego będzie wykonany – popiersie z brązu cokół  z kamienia.

Na cokole zamieszczona byłaby  tabliczka z opisem dotyczącym biografii i dokonań portretowanej osoby.

Ujednolicenie obiektów formą i wielkością sprawi  przejrzystość i czytelność koncepcji.  

Decyzja o wyborze wyróżnionej osoby zapadałaby z inicjatywy społecznej, Rady Miasta i zatwierdzana przez Radę Miasta (jak nadanie nazwy ulicy).

Przykładowe kandydatury do realizacji przez nasze pokolenie:

- dr. Szymon Starkiewicz,

- Leonard Marconi,

- Krystyna Jamroz,

- Władysław Godzwon,

- Stefan Komenda.

Zarząd jednogłośnie przyjął  zgłoszoną propozycję.

Postanowiono skierować wniosek w przedmiotowej sprawie do Rady Miasta i Burmistrza Miasta i Gminy celem ewentualnego wdrożenia.

Ad.5.

Postanowiono następne zebranie Zarządu w całości poświęcić przygotowaniu Walnego Zgromadzenia Członków.

Należy przed terminem Zgromadzenia uaktualnić listę członków Towarzystwa.

Wstępnie ustalono datę zwołania Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2016r.

Ad.6.

Kol. Tadeusz Ura zawnioskował, a Zarząd wniosek przyjął jednogłośnie, rozpoczęcie prac przygotowawczych, w tym zbiórkę pieniędzy, na realizację pomnika św. Jadwigi Królowej Polski.

Należy wystosować pismo  do władz miejskich o zagwarantowanie stosownego miejsca / np. w miejscu dotychczasowego pomnika braterstwa broni , w przypadku jego przeniesienia w inne miejsce, o którym to zamiarze mówi się już od pewnego czasu /.

Zarząd wystosuje pismo do Burmistrza Miasta i Gminy z wnioskiem o przeniesienie obelisku poświęconego Stanisławowi Rokoszowi, który w skutek przeprowadzonych prac budowlanych obecnie znalazł się pośrodku parkingu, na najbliżej położony skwer zieleni - wniosek zgłosił kol. Janusz Rozborski.

Kol. Alicja Bednarska zgłosiła wniosek wraz z uzasadnieniem o uhonorowanie prof. Krzysztofa Bieleckiego posadzeniem drzewa w Alei Drzew Wielkich. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

                                      

 

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności