Zebranie Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju

Dodane przez Tadeusz Ura, 17 maj 2017

W dniu 16.05.2017 od godzinie 18.00 odbyło się kolejne zebranie Towarzystwa Miłośników Buska w restauracji Hotelu "Pod Świerkiem".

Protokół z zebrania Zarządu TMB w dniu 16.05.2017r

Proponowany porządek zebrania:
1. Powitanie i przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia - Leszek Gadawski
2. Sprawozdanie z działalności TMB - Leszek Gadawski
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 - Janusz Rozborski
4. Omówienie planu pracy na rok 2017 - Leszek Gadawski
5. Omówienie propozycji renowacji grobowców w roku 2017 ( środki pieniężne z kwesty 2016 ) - Tadeusz Ura
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad1. i 2.

Prezes Zarządu Towarzystwa przywitał przybyłych na posiedzenie członków, oraz gościa w osobie Honorowego Przewodniczącego TMB kol. Franciszka Rusaka, omówił przyczyny nie zwoływania posiedzenia prze blisko 6 miesięcy, a następnie przedstawił proponowany porządek zebrania.

Skarbnik Towarzystwa zgłosił wniosek o uzupełnienie programu o przyjęcie przygotowanego sprawozdania finansowego za rok 2017.

Wniosek został przyjęty przez aklamację.

Zgłoszony program uzupełniony o sprawozdanie finansowe został przyjęty jednogłośnie, w za-proponowanej wersji, z uwzględnieniem wniosku Prezesa aby przyjąć na obecnym posiedzeniu sprawozdanie i propozycję planowanych przedsięwzięć na rok 2017 ustnie, które w wersji pisemnej opracowane zostaną przed kolejnym posiedzeniem Zarządu.

Ad.2.

Prezes Zarządu ustnie przedstawił pokrótce sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2016 roku.

Uczestnicy zgłosili swoje uwagi, które zostaną zobowiązano się uwzględnić w sprawozdaniu opracowanym pisemnie.

Ad.3.

Skarbnik - kol. J. Rozborski - przedstawił zestawienie obrotów na koncie TMB za rok 2016

- wydruk w załączeniu, wraz z kopiami faktur.

Dokumentację finansową TMB prowadzi Biuro Rachunkowe „EFEKT", które sporządziło i przekazało w terminie wymaganym przepisami prawa.

Ad 4.

Na rok 2017 w planie pracy Towarzystwo znalazły się m.in. następujące zadania:
• realizacja „Róży wiatrów" w uzgodnionym w roku poprzednim miejscu,
• oznakowanie drzew zasadzonych z inicjatywy TMB w Alei Drzew oraz wytypowanie kolejnych osób które zasłużyły na dokonanie kolejnych nasadzeń,
• wycieczka do Strasburga,
• kontynuowanie zadań rozpoczętych w 2016 roku

Członkowie Zarządu zobowiązali się do zgłaszania swoich propozycji do planu pracy, celem jego uzupełnienia i nadania ostatecznego kształtu.

Ad.5.

Kol. T. Ura przedstawił temat realizacji prac na buskim cmentarzu za środki z kwesty 2015 roku.

Przeprowadzono renowację nagrobków przyjętych do realizacji przez Zarząd TMB, tj.: dr Zygmunta Żubra, inż. Adama Kozaka oraz Romana Szymały.

W imieniu powołanego w zeszłym roku zespołu do wnioskowania prac za środki uzyskane w trakcie kwesty w 2016 roku przedstawił propozycję następujących grobowców do renowacji w roku bieżącym:

- z Winczakiewiczów Filomeny Wrzesińskiej zm. w 1913 roku,

- Michała z Bronikowa Bronikowskiego Obywatela Ziemskiego urodzonego w Łatanicach 12.08.1853r. zm. 21.11.1910r.,

Tomasza Krulikiewicza Kapitana i Kawalera Orderów zm. 01.11.1908r.

Zgłoszono wniosek o uzupełnienie planu o wykonanie na grobie Andrzej Brzuchal-Sikorskiego tabliczki z danymi jego żony.

Zgłoszono również propozycję wydzielenia na cmentarzu parafialnym specjalnego miejsca do składania pozostałości ze starych, zniszczonych nagrobków, które o ile ich ilość była znaczna mogłyby być w przyszłości przeniesione z zachowaniem stosownych procedur na cmentarz przy kościele Św. Leonarda.

Przedstawiony plan z zaproponowanym uzupełnieniem został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6.

Kol. F. Rusak zaprezentował swą nowo wydaną książkę pt. „Rok na cztery części podzielony" i zwrócił się z prośbą o wsparcie ze strony Towarzystwa w jej skierowaniem do sprzedaży.

Zgłoszono propozycję zorganizowania wspólnie w Zarządem Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. koncertu pożegnalnego, wieloletniej wice prezes Towarzystwa, kol. Alicji Bednarskiej, w związku z Jej przejściem - po ponad 40-tu latach pracy na rzecz promocji Uzdrowiska, Miasta i Regionu oraz organizację niezliczonych przedsięwzięć kulturalnych w Uzdrowisku - na emeryturę.

Prezes oraz wice prezes T. Ura podjęli się przeprowadzenia rozmowy z prezesem Uzdrowiska.

Omówiono kwestię oznakowania nasadzonych z inicjatywy do chwili obecnej oraz w przyszłości drzew ku uczczeniu osób mających zasługi na różnych polach a promujących Busko-Zdrój.

Słupki betonowe, stanowiące podstawę do montażu stosownych tabliczek wykonano, podobnie jak same tabliczki.

Pozostało ich wkopanie i zamontowanie.

Zostanie to wykonane w najbliższych dniach - odpowiedzialny - Leszek Gadawski

Zobowiązano kol. P. Kaletę do bezzwłocznego wykonania zdjęcia placu na którym zamierza się zamontować tzw. Różę Wiatrów i przekazanie ich kol. Pawłowi Piątkowi celem kontynuowania działań zmierzających do jej realizacji.

Poinformowano zebranych o wynikach rozmów z europosłem Cz. Siekierskim w sprawie zorganizowania wycieczki do Strasburga.

Uzgodniono, że szczegóły organizacyjne tj. program i kosztorys - wycieczki, w zaplanowanym terminie po 20 września przygotują L. Gadawski i B. Majcherczak.

F. Rusak przedstawił swe spostrzeżenia poczynione podczas pobytu na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie odnośnie grobowca, zasłużonego dla Buska-Zdroju architekta Henryka Marconiego.

Grobowiec obecnie jest mocno zaniedbany i należałoby zwrócić uwagę na konieczność jego niezbędnej renowacji powołanym do tego celu instytucjom i stowarzyszeniom.

Do tego tematu Zarząd powróci na kolejnym posiedzeniu po uprzednim rozpoznaniu kierunków działania.

Kol. T. Ura zaapelował do członków Zarządu, aby autorzy poszczególnych inicjatyw śledzili ich realizację pełniąc swoisty „nadzór autorski", mobilizując do systematycznych działań.

Na tym posiedzenie zakończono.

**************************************

Renowacja Cmentarzy w Busku-Zdroju

ZREALIZOWANE PRACE KONSERWATORSKIE NA CMENTARZU PARAFIALNYM W BUSKU-ZDROJU PRZEZ TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BUSKA Z COROCZNYCH KWEST ZBIERANYCH PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM W BUSKU-ZDROJU

ZDJĘCIA:

1/CMENTARZ ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

2/GROBOWIEC FELIKSA RZEWÓSKIEGO

3/OBELISK DR. LEOPOLDA BYRKOWSKIEGO

4/GROBOWIEC DR. JANA CHUDERSKIEGO

5/GROBOWIEC ZDISŁAWA ZEMŁY

6/GROBOWIEC BRZUCHALA SIKORSKIEGO

7/KOPIEC

8/GROBOWIEC RODZINY GAŁDZIŃSKICH

9/GROBOWIEC ZBRODNI HITLEROWSKICH Z 1943 r.

10/OBELISK PODPUŁKOWNIKA P.P. BOGDANOWA

11/GROBOWIEC DR. SZYMONA STARKIEWICZA

12/GROBOWIEC RODZINY ZWOLSKICH

13/GROBOWIEC RODZINY HONOWSKICH

14/GROBOWIEC MICHAŁA BYSZEWSKIEGO

15/INSTALACJA P. POŻ PRZY KOŚCIÓŁKU ŚW. LEONARDA

16/GROBOWIEC KONRADA JANOTY

17/GROBOWIEC RODZINY KRYSTYNY JAMROZ

18/GROBOWIEC DR. ZYGMUNTA ŻUBRA

19/GROBOWIEC INŻ ADAMA KOZAKA

20/GROBOWIEC ROMANA SZYMAŁY

21/Grobowiec z Winczakiewiczów Filomena Wrzesińska zm. w 1913, żyła 73 lata.

22/Michał z Bronikowa Bronikowski Obywatel Ziemski urodzony w Łatanicach 12.08.1853 r. zm. 21.11.1910r.

23/Tomasz Krulikiewicz Kapitan i Kawaler Orderów zm. 1.11.1908r.

24/Wojciech Warchołowski zm. 12.04.1914r.

25/Lapidarium - miejsce przechowywania rzeźb, nagrobków i pomników.

***************************************

ZREALIZOWANE PRACE RENOWACYJNE CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W BUSKU-ZDROJU ZREALIZOWANE PRZEZ SPONSORÓW Z CAŁEGO ŚWIATA - WPŁATY INDYWIDUALNE I ZBIOROWE NA SUBKONTO BANKOWE W ROKU 2016

Rededykacja cmentarza żydowskiego

Być może dla wielu mieszkańców Buska-Zdroju to wydarzenie pozostało niezauważalne, niemniej jednak w ocenie moralnej było to wydarzenie ważne i wychowawcze, zwłaszcza dla młodzieży i dzieci, które wzięły udział w wieńczących go uroczystościach.

I nie chodzi tu o szacunek tylko do cmentarza żydowskiego i związaną z nim historią straceń Polaków.

Chodzi zwyczajnie o szacunek do miejsc, gdzie spoczywają zmarli i o pamięć tych wszystkich, którzy na tej ziemi mieszkali.

Trzeba z wdzięcznością podziękować Towarzystwu Miłośników Buska za inicjatywę i Panu Jarosławowi Zatorskiemu działającemu w imieniu miejscowych władz, którego doświadczenie i osobiste zaangażowanie pomogły bardzo w realizacji tego dzieła.

Cmentarz jest już ogrodzony i uporządkowany a nad zapomnianymi zmarłymi znów wybrzmiały słowa modlitwy.

Dla przechodzących mimo będzie to miejsce okazją do refleksji nad dawną historią i ludzkimi losami.

Dla mnie ta godna pochwały zrealizowana inicjatywa jest promykiem nadziei, że podobną troską zostanie otoczony zapomniany i zaniedbanych cmentarz choleryczny, który znajduje się na zachodnich peryferiach naszego miasta.

Tam też spoczywają ludzie, którzy jak wszyscy inni mają prawo do pamięci i szacunku.

Ks. Marek Podyma

ZDJĘCIA:

1/ CMENTARZ ŻYDOWSKI Z LOTU PTAKA

2/ BRAMA WEJŚCIOWA NA CMENTARZ

3/ UROCZYSTE OTWARCIE

Termin i godziny planowanej kwesty w roku 2016 na Cmentarzu Parafialnym w Busku-Zdroju.

30.10.2016r, niedziela w godzinach od 10.00 do 14.00

31.10.2016r, poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00

01.11.2016r, wtorek w godzinach od 09.00 do 15.00

*KLIKNIJ W LINK*

https://www.youtube.com/watch?v=0peH19x7B-Y

http://ponidzie.tv/xiv-spotkania-z-kultura-ydowska-w-busku-zdroju-busko-zdroj,1,926,.html

http://cmentarzeswiata.pl/Cmentarze/Polska,1,Busko-Zdroj,199,CMENTARZ_PARAFIALNY_W_BUSKU-ZDROJU,293

http://www.sztetl.org.pl/pl/article/busko-zdroj/12,cmentarze/12702,cmentarz-zydowski-w-busku-zdroju-ul-widuchowska-/

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/busko-zdroj/a/kwesta-zaduszkowa-w-buskuzdroju-przez-trzy-dni,10786700/

http://www.tmb.busko.pl/aktualnosci/xiv-spotkania-z-kultura-zydowska-dzien-pierwszy

http://www.tmb.busko.pl/aktualnosci/xiv-spotkania-z-kultura-zydowska-dzien-drugi

https://www.facebook.com/cmentarzbuski/?fref=ts

https://www.facebook.com/Cmentarz-%C5%BBydowski-w-Busku-Zdroju-517707878440517/

http://lo1busko.home.pl/autoinstalator/wordpress/

https://www.youtube.com/watch?v=0peH19x7B-Y

http://ponidzie.tv/xiv-spotkania-z-kultura-ydowska-w-busku-zdroju-busko-zdroj,1,926,.html

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
in expression :
file : /home/realadmin/ftp/tmb.busko.pl/files/2015_09_mazur/favicon_d22f41.ico(188) : eval()'d code(202) : eval()'d code(287) : eval()'d code(188) : eval()'d code