Stypendium dla dzieci szczególnie uzdolnionych artystycznie lub sportowo

Dodane przez Tadeusz Ura, 22 marzec 2017

Zarząd Stowarzyszenia Razem Dzieciom w Busku Zdroju podjął decyzję o przyznawaniu stypendium dla dzieci szczególnie uzdolnionych artystycznie czy sportowo.

Wnioski należy kierować na adres Stowarzyszenia Razem Dzieciom.

W  roku szkolnym 2016/2017 wnioski przyjmujemy do 30.03.2017 r.

W załączniku znajduje się regulamin przyznawania stypendium.

 

REGULAMIN przyznawania stypendium dzieciom/uczniom przez Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” w Busku - Zdroju

§1

Stypendium przeznaczone jest dla dzieci/uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek kulturalno – oświatowych  oraz sportowych z terenu powiatu buskiego.

§2

Stypendium przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie: edukacji, artystycznej lub sportowej.

Stypendium udzielane jest osobom uzdolnionym artystycznie lub sportowo znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej na pokrycie kosztów, wydatków związanych z kosztami pobierania dodatkowych zajęć edukacyjnych, artystycznych lub sportowych oraz z innymi kosztami związanymi z realizacją ww. zajęć.

§3

Do ubiegania się o stypendium uprawnione jest dziecko/uczeń, które spełnia następujące warunki:

 1. Uczęszcza do szkoły, placówki kulturalno – oświatowej lub sportowej na terenie powiatu buskiego.
 2. Pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (potwierdzenie z MOPS, GOPS, zaświadczenie o dochodach).
 3. Udokumentuje ponoszenie kosztów związanych z pobieraniem dodatkowych zajęć edukacyjnych, artystycznych lub sportowych.

§4

 

 1. Stypendium udzielane jest przez Zarząd Stowarzyszenia „ Razem Dzieciom” w Busku – Zdroju na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy i nie krótszy niż 1 miesiąc.
 2. Stypendium będzie przekazywane w formie świadczenia pieniężnego – 200zł miesięcznie wpłacane na konto wskazane przez stypendystę do dnia 10 każdego miesiąca.

§5

 

 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek:

a)      rodziców (prawnych opiekunów) dziecka/ucznia – w przypadku gdy ww. osoba jest niepełnoletnia,

b)      pełnoletniego ucznia,

c)      instytucji, organizacji, klubów.

 1. W niosek o stypendium powinien być przedłożony w formie pisemnej do siedziby Stowarzyszenia „Razem dzieciom” (wg wzoru) do 30 września roku szkolnego.

§6

 

 1. Wniosek rozpatruje  Zarząd Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” w Busku – Zdroju.
 2. Zarząd  działa na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy składu.
 3. Do zadań Zarządu w sprawie przyznawania stypendiów należy w szczególności:

a)      weryfikowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

b)      odrzucanie wniosków niespełniających wymogów formalnych i merytorycznych,

c)      sporządzanie listy rankingowej dzieci/uczniów, którzy spełniają warunki do otrzymania stypendium z podziałem na część podstawową i rezerwową.

 1. Kolejność umieszczenia dzieci/uczniów na liście rankingowej w części podstawowej i rezerwowej wynika z wysokości wykazanych dochodów   w porządku od najniższych do najwyższych.

§7

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” w Busku – Zdroju” zapewnia środki finansowe przeznaczone na stypendia.
 2. Ilość przyznanych stypendiów uzależniona jest od posiadanych środków finansowych przez Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” w Busku –Zdroju.
 3. Dziecko/uczeń traci prawo do pobierania stypendium, jeżeli ustaną przyczyny, które stanowiły podstawę przyznawania stypendium.
 4. Jeżeli osoba, której  przyznano stypendium straci prawo do jego pobierania zostaje skreślona z listy rankingowej.
 5. Decyzję w sprawie utraty stypendium podejmuje Zarząd.
 6. Utrata stypendium następuje z końcem miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawa utraty prawa do stypendium.

§8

 

 1. Stypendysta zobowiązany jest do włączania się w przedsięwzięcia i inicjatywy realizowane przez Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” w Busku – Zdroju”, a tym samym promowanie Stowarzyszenie w środowisku lokalnym.
 2. Stypendysta wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku min.w mediach oraz przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Razem Dzieciom w dniu 27.02.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
in expression :
file : /home/realadmin/ftp/tmb.busko.pl/files/2015_09_mazur/favicon_d22f41.ico(188) : eval()'d code(202) : eval()'d code(287) : eval()'d code(188) : eval()'d code