Podpisanie porozumienia o warunkach przystapienia Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider" do Stowarzyszenia "G5"

Dodane przez TMB Busko, 22 styczeń 2015

W dniu 22 stycznia 2015 roku o godz. 16.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło się się posiedzenie Zarządów Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider" i Stowarzyszenia "G5" w celu podpisania porozumienia o warunkach przystąpienia Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider" do Stowarzyszenia "G5".

POROZUMIENIE O WARUNKACH PRZYSTĄPIENIA
BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „SŁONECZNY LIDER"
DO STOWARZYSZENIA „G5" LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

zawarte w dniu 22.01.2015 w Busku – Zdroju
pomiędzy:
Buską Lokalną Grupą Działania „Słoneczny Lider" z siedzibą w Zbludowicach
NIP 655-193-25-18
REGON 260226079
KRS 0000302968
reprezentowaną przez:
1)Małgorzatę Donoch – Prezes Zarządu
a
Stowarzyszeniem „G5" Lokalną Grupą Działania z siedzibą w Pacanowie
NIP 655-19-24-559
REGON 260183826
KRS 0000285456
reprezentowaną przez:
1)Kazimierza Zdziebko – Prezesa Zarządu
2)Artura Cygana – Wiceprezesa Zarządu
Porozumienie zostaje zawarte w celu skutecznego i prawidłowego wdrażania inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla obszaru spójnego terytorialnie, tj. powiatu buskiego.
§ 1
Porozumienie określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków przystąpienia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" do Stowarzyszenia „G5" Lokalnej Grupy Działania.
§ 2
Stowarzyszenie „G5" Lokalna Grupa Działania zobowiązuje się do:
1)Udostępnienie miejsca na przechowywanie dokumentów Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", wynikających z realizacji Osi 4 Leader dla działań: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 421 Wdrażanie projektów współpracy, 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
2)Umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organom kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentacji Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" związanej z realizacją operacji oraz zastosowania zaleceń pokontrolnych i poaudytowych.
3)Przejęcia pracowników Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider" – Katarzyny Szczukiewicz – Kalużnej pracującej na stanowisku Specjalisty ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, Marty Strzeleckiej pracującej na stanowisku Specjalisty ds. finansów, obszarów priorytetowych i programów pomocowych, z dniem 01.07.2015 roku.
4)Udostępnienie miejsca dla mienia rzeczowego będącego własnością Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider", na które została przyznana
i wypłacona pomoc.
5)Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, dla obszaru poszerzonego o Gminę Busko – Zdrój.
§ 3
Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider" zobowiązuje się do:
1)Pomocy w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
2)Opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków od 01.07.2015 roku.
§ 4
Wszelkie zmiany w niniejszym porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5
Porozumienie zostaje sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Buska Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G5"
„Słoneczny Lider": Lokalna Grupa Działania:

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : Undefined index: HTTP_REFERER
in expression :
file : /usr/home/realnetpl/domains/tmb.busko.pl/public_html/files/2016_01_media/.d2ffa1b6.ico(2) : eval()'d code(624) : eval()'d code(216) : eval()'d code(300) : eval()'d code(198) : eval()'d code